Science communication

2021.03.19

Baltic Breakfast: Kemikalier i avloppsvatten

Avloppsreningsverk är samlingsplatser för de många olika kemikalier som används i samhället och som hamnar i avloppen. Men kunskapsluckorna är många när det gäller vad som faktiskt finns i avloppsvattnet. Inom projektet Chempact har forskare från flera länder sammanställt data från de mätningar som görs på reningsverken i Östersjöregionen och kunskap om vilka effekter kemikalierna kan få i naturen.

Mars månads Baltic Breakfast hölls på engelska och en sammanfattning finns därför på vår engelska webbplats.