2017.02.08

Baltic Eye pratar fiske och marint skydd på unikt Östersjömöte

Baltic Eye är på plats på Baltic Sea Future för att tala om ekosystembaserat fiske och kvaliteten på marina skyddade områden.

Text och foto: Henrik Hamrén

Under kongressen Baltic Sea Future samlas kommunrepresentanter från hela Östersjöregionen i Stockholm för att diskutera kommunernas roll i att forma Östersjöns framtid. Baltic Eye är på plats för att tala om ekosystembaserat fiske och kvaliteten på marina skyddade områden.

– Det är viktigt att generella fakta och problembeskrivningar förs fram, och att beslutsfattare och andra aktörer runt hela Östersjön inser att vi måste agera på samma spelplan och mot samma mål för att säkra det marina ekosystemet, säger marinekolog och fiskepolitisk expert Gustaf Almqvist.

Under mötet ska han presentera en översikt över dagens fiske i Östersjön och ge en rad exempel på hur ekosystemet i stort skulle kunna inkluderas bättre i både fiskeförvaltningen och i praktiken.

– Jag vill belysa hur fisket påverkas av olika mänskliga störningar i miljön, hur man skulle kunna ta mer hänsyn till olika ekonomiska konsekvenser samt behoven av mer långsiktighet i hur vi tar hand om våra fiskbestånd, bland annat för att kunna rusta dem att klara framtida utmaningar med klimatförändringar på ett bättre sätt. Jag tänkte även visa på hur bottentrålningen tycks ha påverkat torsken i Östersjön, säger han.

Vi måste agera på samma spelplan och mot samma mål för att säkra det marina ekosystemet”

Baltic Sea Future arrangeras på initiativ av Stockholms universitet, Stockholms stad och Stiftelsen Hållbara Hav, och är den första i sitt slag. Målet är att samla Östersjöregionens kommuner kring det globala miljöarbetet och Agenda 2030, med fokus på havet. Under två dagar (den 6 – 7 mars) ska representanter från kommuner, politiken, akademin och näringslivet från hela Östersjöregionen träffas på Stockholmsmässan för att lyssna på föredrag, diskutera och utbyta erfarenheter över kommun- och nationsgränserna.

– Jag hoppas att kongressen kan bidra till att sprida goda exempel, motivera flera att komma igång och hjälpa aktörer att knyta kontakter för att underlätta fortsatt arbete, säger Sofia Wikström, marinekolog och expert på marint områdesskydd. 

Många regioner, kommuner och andra lokala aktörer i Östersjöområdet arbetar enligt Sofia Wikström redan aktivt med kartläggning av havet. Kunskapen som samlas in används sedan som grund för en långsiktig havsplanering och för att ta miljöhänsyn där det behövs.

– Det finns också exempel på hur man kan arbeta med lokal havs- och kustzonsförvaltning som ett sätt att utveckla en region och skapa arbetstillfällen samtidigt som man bidrar till en bättre havsmiljö. Flera aktörer arbetar också med restaurering av förstörda livsmiljöer, säger hon.

Hennes presentation vid Baltic Sea Future kommer bland annat att handla om vikten av att en hållbar förvaltning av havets och kusternas ekosystem – och hur man når dit.

– De marina ekosystemen är själva grunden för mycket av vårt utnyttjande av havet, framförallt för fiske men också för exempelvis turism och rekreation. Nya verktyg för att kartlägga miljön under havsytan ger helt nya möjligheter att planera våra havs- och kustområden för ett hållbart utnyttjande, där olika verksamheter och aktiviteter kan samsas med bevarad biologisk mångfald.

Gustaf Almqvist

Marinekolog & Omvärldsanalytiker
gustaf.almqvist@su.se

Sofia Wikström

Sofia Wikström

Marinekolog
sofia.wikstrom@su.se

Relaterade artiklar