2019.09.27

"Lika stort hot som övergödningen"

2019.09.27

Klimatförändringarna drabbar Östersjön extra hårt

Effekten av klimatförändringarna ses nu tydligt på haven och utvecklingen går snabbt. Det slår FN:s klimatpanel, IPCC, fast i en specialrapport som släpptes i veckan. I ett instängt och grunt hav som Östersjön blir effekterna extra påtagliga och klimatförändringarna är på sikt ett lika stort hot mot Östersjön som övergödningen, konstaterar Östersjöcentrums vetenskapliga ledare Christoph Humborg.

Text: Lisa Bergqvist Foto: Roel Wijtmans/Azote

Glaciärerna smälter snabbare än väntat, havsnivån kan stiga med så mycket som en meter under det här århundradet och haven blir varmare och surare, vilket hotar både ekosystemen och människors välmående. Det är budskapet i den specialrapport om haven och kryosfären (isarna) som IPCC presenterade i veckan

Under 1900-talet steg havsnivån med omkring 15 centimeter, men hastigheten ökar och idag stiger den mer än dubbelt så snabbt. Om koldioxidutsläppen fortsätter att öka kan nivån stiga så mycket som 60-110 cm fram till år 2100, skriver IPCC i rapporten. Vid stormar och extremväder får detta dramatiska konsekvenser. Orsaken till den stigande havsnivån är både att glaciärer och permafrost smälter i ökande takt och att vattentemperaturen stiger, vilket gör att vattnets volym ökar. 

– I norra och mellersta delarna av Östersjön kompenseras havsnivåhöjningen av landhöjningen, men i de södra delarna blir den påtaglig. Det påverkar bland annat de viktiga inflödena av saltvatten till Östersjön, vilket kan leda till en starkare skiktning av vattenpelaren och i förlängningen syrebrist,  säger Christoph Humborg.

Specialrapporten om haven och kryosfären presenterades av FNs klimatpanel, IPCC, under onsdagen. Foto: Mike Muzurakis/IISD/ENB

 Stor påverkan på Östersjön

Ett litet och jämförelsevis grunt hav som Östersjön påverkas snabbare av klimatförändringarna än de stora världshaven. Genom samarbetet Baltic Bridge har Christoph Humborgs forskningsgrupp tillsammans med kollegor vid Tvärminne zoologiska station i södra Finland studerat temperaturer och gasutbyten i Östersjön. Mätningarna visar att medeltemperaturen i Egentliga Östersjön på vissa håll ökat med hela två grader i ytvattnet sedan 1990-talet.

– Det är väldigt oroande och kan få stora effekter på ekosystemen, säger Christoph Humborg.

En högre temperatur gör att mindre syre kan bindas i vattnet, vilket gör att vissa växter och djur får svårt att klara sig. Situationen kan förvärras ytterligare när extrema väderhändelser inträffar och sådana väntas bli vanligare när klimatet förändras. Under värmeböljan 2018 uppmättes rekordtemperaturen 21 grader på 30 meters djup utanför Tvärminne.

 – Sådana temperaturer gör att vissa arter, som sjögräsängar och musslor, dör direkt. Det är ett stort stressmoment för dem, säger Christoph Humborg.

Samtidigt väntas klimatförändringarna leda till ökad nederbörd på det norra halvklotet och när mer regnvatten når Östersjön minskar salthalten. Vattnet som rinner ut i havet bär också med sig löst organiskt material vilket gör att siktdjupet försämras. 

 – Det försvårar ytterligare för till exempel fisk och plankton medan bakteriesamhället gynnas. De här processerna leder också till ökad övergödning.

Övergödningen har länge betraktats som den viktigaste frågan när det gäller Östersjöns miljö. Kraftfulla politiska åtgärder för att minska utsläppen av näring har dock haft effekt och modellsimuleringar vid Östersjöcentrum visar att kväve och fosfor inte längre ackumuleras i Östersjön.

 – När det gäller övergödningen som sådan är Östersjön på bättringsvägen. Men klimatförändringarna bromsar den utvecklingen.

Från koldioxidsänka till källa

Haven har hittills fungerat som en buffert för klimatförändringarna och tagit upp både stora mängder överskottsvärme och koldioxid. I IPCC:s rapport framgår att haven fram till idag absorberat mer än 90 procent av överskottsvärmen i klimatsystemen och sedan 1980-talet har de tagit upp 20-30 procent av koldioxidutsläppen. När koldioxiden löser sig i vattnet uppstår dock en försurning av haven, vilket är problematiskt för många arter, till exempel korallrev, och försurningen väntas också förvärras framöver, enligt IPCC.

– I Östersjöns ytvattenskikt har övergödningen en dämpande effekt på försurningen, men på sikt kommer den att drabba även oss, säger Christoph Humborg.

Och även om övergödningen i Östersjön bromsar försurningen visar den nya studien från Tvärminne att den samtidigt kan bidra till att förvärra klimatförändringarna.

– När temperaturen stiger avges koldioxid och metan från de övergödda havsbottnarna. Havet går från att vara en kolsänka till en kolkälla, säger Christoph Humborg.

Östersjöcentrums vetenskapliga ledare Christoph Humborg säger att klimatförändringarna riskerar att förvärra de miljöproblem som redan finns i Östersjön. Bilden är tagen under den nyligen genomförda kongressen Baltic Sea Science Congress 2019 där han bland annat presenterade den nya studie som visar att temperaturen i Östersjön på vissa håll ökat med två grader sedan 1990-talet. Foto: Lisa Bergqvist 

 

Högre halter miljögifter?

Även problemen med miljögifter i Östersjön påverkas av klimatförändringarna, berättar Emma Undeman, miljökemist och forskare vid Östersjöcentrum. Exakt hur är dock svårt att veta eftersom flera olika effekter av det förändrade klimatet kan ta ut varandra.

– Högre temperaturer leder till exempel till att miljögifter lagrade i jord avdunstar i högre utsträckning, men samtidigt kan molekylerna brytas ner snabbare i luften. Ökade vindhastigheter gör att miljögifterna transporteras effektivare från luften till ytvattnet, men varmare ytvatten gör också att en större mängd miljögifter avdunstar.

Främst väntas dock det förändrade klimatet påverka miljögifterna indirekt, genom att själva utsläppen ökar.

 – Det kan till exempel vara genom att behoven av att använda bekämpningsmedel i jordbruket ökar och på grund av större antal skogsbränder som leder till utsläpp av exempelvis aromatiska kolväten och dioxiner.

Beräkningar för Östersjön visar att dessa effekter i de flesta klimatscenarier leder till en dubblering av halterna av vissa kemikalier.

Åtgärder krävs

I specialrapporten från IPCC om haven och kryosfären lyfter man fram att klimateffekterna går att bromsa. Riskerna för samhället och för ekosystemen är betydligt mindre om vi lyckas hejda utsläppen än om de tillåts öka. Östersjöcentrums policychef Gun Rudquist ser rapporten som ytterligare ett stöd för att agera nu i havsfrågorna.

– Den svenska regeringens höstbudgetsatsningar är steg i rätt riktning men fortfarande alldeles för små och kortsiktiga. Det krävs mer och fler typer av satsningar, inte minst inom jordbruk och fiske, säger hon.

Miljömålsberedningens havsuppdrag har förutsättningar att komma med radikala förslag för havsproblemen, menar Gun Rudquist.

 – Men det kräver att alla partierna tar ansvar och sätter havens ekosystem främst.