2019.01.23

”Det är lovvärt att havet fick så stor plats”

2019.01.23

Miljöfrågorna får inte konkurreras ut av andra politiska mål

Havsfrågorna fick stor plats i statsminister Löfvéns regeringsförklaring. Framöver är det dock viktigt att de inte konkurreras ut av andra politiska mål, menar några av Östersjöcentrums experter.

Tillståndet för Östersjön tycks bli en prioriterad fråga för Sveriges nya regering under den kommande mandatperioden. När statsminister Stefan Lövén i måndags avgav sin regeringsförklaring slog han tidigt fast att havsmiljön måste förbättras.

– Det är lovvärt att havet fick så stor plats och att de flesta angelägna områdena nämndes. Men det var inga detaljer som stack ut särskilt, säger Gud Rudquist, policychef vid Östersjöcentrum.

Regeringen vill bland annat begränsa övergödningen, minska utsläppen av läkemedelsrester, bekämpa spridningen av mikroplaster och värna den biologiska mångfalden. Löfvén lyfte även fram ett hållbart fiske och nämnde vissa konkreta åtgärder såsom förbud mot trålning i skyddade områden.

– Det som stack ut mest var att miljöfrågorna, inklusive havet, fick ett sådant stort utrymme. Det är ju oerhört glädjande att insikten om värdet av ett friskt hav tycks ha nått högst upp i regeringen. Och med Isabella Lövin som miljöminister kan man nog våga tro att havet fortsatt kommer finnas med på den politiska spelplanen, konstaterar Gun Rudquist.

Exakt hur den konkreta politiken kommer att utveckla sig under mandatperioden återstår att se, särskilt i de fall då miljöfrågorna konkurrerar med andra politiska mål.

Enligt den så kallade Januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L ska man till exempel även ”stärka och öka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket”.

– Det är viktigt att målen för jordbruket inte äventyrar miljömålet att minska övergödningen. För att nå övergödningsmålet måste tillförseln av kväve och fosfor från land till sjöar och hav fortsätta att minska. Och det kommer att kräva mer av åtgärder på land, säger Östersjöcentrums agronom Annika Svanbäck, och tillägger:

Även hållbart fiske och biologisk mångfald nämns i Januariöverenskommelsen. Punkt 39 i överenskommelsen handlar om att ”förstärka insatser för den biologiska mångfalden”. Vidare vill man att “det hållbara fisket ska utvecklas med åtgärder för att minska bottentrålning i känsliga områden i Sverige och EU, samt att ett generellt stopp för bottentrålning införs i skyddade områden.”

– Vi har redan i dag ett generellt stopp för bottentrålning i skyddade områden, oavsett om det gäller innanför trålgränsen eller i exempelvis naturreservat eller nationalparker, säger Henrik Svedäng, fiskforskare på Östersjöcentrum.

gun4

Gun Rudquist

Policychef
gun.rudquist@su.se

Aniika Svanbäck

Annika Svanbäck

Agronom
annika.svanback@su.se

Henrik Svedäng

Marinekolog
henrik.svedang@su.se