Vattenrening

2017.09.04

Sveriges första fullskaliga avancerade vattenreningsverk tas i bruk

Text: Hanna Sjölund

Idag invigs den nya anläggningen för avancerad rening av kemikalier i avloppsvatten vid Nykvarnsverket i Linköping, som därmed blir Sveriges första fullskaliga avancerade vattenreningsverk. Reningen görs genom ozonering för att bättre rena bort främst persistenta och vattenlösliga kemikalier, inklusive läkemedel.

Avancerad vattenrening har fått ökad uppmärksamhet på senare år. För även om man som utgångspunkt måste jobba med att stoppa miljöfarliga kemikalier vid källan så är det både en långsam regleringsprocess, samt att vissa kemikalier, såsom läkemedel, är svåra att förbjuda av miljöskäl då de är nödvändiga i samhället.

Under våren 2017 sammanställde vi en policy brief om avancerad vattenrening. Om varför det är ett viktigt komplement till strängare kemikalielagstiftning och som visar på att om vi skulle uppgradera de 45 största reningsverken i Östersjöländernas kustområden med avancerade reningstekniker så skulle utsläppen av mikroföroreningar från avloppsvatten från alla reningsverk i kustområdet kunna minska med ca 50 %. Detta eftersom några få stora reningsverk i stora städer renar den största andelen av allt avloppsvatten i regionen. En bättre rening skulle förbättra både det nuvarande skyddet av Östersjöns känsliga marina miljöer samt fungera som en proaktiv försiktighetsåtgärd för att minska risken för framtida miljöskador till följd av utsläpp av kemikalier med kända eller okända negativa effekter i havet.

I april i år redovisade sedan Naturvårdsverket sitt regeringsuppdrag där de utrett behovet av avancerad vattenrening på kommunala reningsverk i Sverige och kommit fram till att det finns ett behov men att det behövs ytterligare utredning för att identifiera var. Vilket bland annat beror på hur känsligt det mottagande vattnet är.

Vi menar att perspektivet i både tid och rum måste vara bredare än så. Att det handlar om allas vår miljö och våra gemensamma vattenresurser, både idag och i framtiden. Det är just därför som extra rening även behöver ses som en försiktighetsåtgärd, vilket naturvårdsverket också konkluderar i sin redovisning av uppdraget.

I Almedalen fick vi tillfälle att diskutera det här med politiker, tjänstemän, bransch- och frivilligorganisationer under ett seminarium (som går att se via länken). Att avancerad vattenrening är en väg framåt var alla paneldeltagare överens om. Det lyftes att man nu måste utreda vilka möjligheter det finns för att kräva producentansvar för rening av kemikalier och om kostnaderna således kan fördelas mellan privat sektor, kommuner och hushåll. Därtill måste styrmedel designas så smart som möjligt för att möjliggöra mest möjliga miljönytta per investerad krona.

Det sista var just vad Tekniska verken i Linköping gjorde. De behövde nyinvestera för att möta nya krav på kväverening och tog tillfället i akt; visade vilken miljönytta avancerad rening skulle göra och fick politikerna med sig, för att göra historien kort.

Många kommunala vattenbolag har nog väntat på att se hur det går för Nykvarnsverket. Vi hoppas att det slår väl ut och att fler följer efter.