Forskningskommunikation

2020.01.20

Höj ambitionerna när det gäller biologisk mångfald

Vid det kommande COP15-mötet i Kina i oktober ska FN utvärdera hur väl den strategiska planen för biologisk mångfald 2011-2020 har efterlevts och vilket ramverk som ska ersätta planen efter 2020. Inför dessa diskussioner tar kommissionen just nu fram en egen biodiversitetsstrategi, som ska tydliggöra EU:s position vid förhandlingarna. Östersjöcentrum har kommenterat den färdplan som just varit öppen för synpunkter.

Text: Isabell Stenson

Den nya biodiversitetsstrategin till 2030 är välkommen och vi ser fram emot att EU blir en global ledare med sina åtaganden i konventionen för biologisk mångfald (CBD) i oktober.

Säkerställ kvaliteten av skyddade områden

Ambitionen om att utöka skyddade områden är god, men det fungerar bara om skyddet är ändamålsenligt och förvaltning och uppföljning sker i enlighet med rådande naturvårds- och havsmiljödirektiv. Skyddets kvalitet är avgörande och man behöver se över vilken mänsklig aktivitet som tillåts i området. Idag är exempelvis både kommersiellt fiske, muddring och båttrafik tillåten i stor utsträckning Natura 2000-områden.

Förvalta fiske och miljöer gemensamt

Det vore önskvärt att tydligare lyfta skydd och restaurering av undervattensvegetation. Utöver att marin växtlighet fungerar som barnkammare för fisk och är viktig för havets produktion, är ålgräsängar också viktiga lagringsplatser för koldioxid. Friska undervattensmiljöer är en förutsättning för långsiktigt hållbart fiske. Men fiske och marina livsmiljöer förvaltas ofta separat och med olika målsättningar. Strategin bör därför ta fram verktyg och incitament som säkrar att de beslut som tas kring den gemensamma fiskepolitiken också aktivt uppfyller en ekosystembaserad fiskeförvaltning och rimmar med EU:s åtaganden under naturvårds- och havsmiljödirektiven.

Gör blå ekonomi miljövänlig från start

Då havet utgör en arena för flera nya ekonomiska intressen är det viktigt att säkerställa att aktiviteter i en blå ekonomi är miljövänliga redan från start. Den biologiska mångfalden behöver värnas i regelverk i samma utsträckning som klimatet. Till skillnad från landområden i EU, är marina områden mer outforskade. För att möjliggöra informerade beslut behövs bättre kartläggning av marina ekosystem och biologiskt skyddsvärda områden.

Läs mer:

Policy Brief: Raising quality of marine protection – the next step in preserving common assets

Östersjöcentrums fullständiga svar på EU-kommissionens färdplan

Kontaktperson på Östersjöcentrum: Hanna Sjölund