Fosfor och kväve Jordbruk

2018.11.26

EU:s konsumenter förlorare i förhandling om handel med gödsel

Text: Gun Rudqvist

Det tog två år av förhandlingar innan EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet under tisdagen äntligen kunde enas om ett gränsvärde för kadmium i handelsgödsel. Trots den långa förhandlingstiden blev det ingen sänkning att tala om. Om tre år ska gränsvärdet vara 60 mg Cd/kg fosfor, vilket i stort motsvarar dagens nivåer. Kommissionen fick backa från sitt förslag om 20 mg. Allt för att få lagstiftningen på plats.

I mars 2016 kom förslaget om gemensamma kvalitetsregler för handel med gödsel, inklusive organiska gödselmedel. Det var Kommissionens första konkretisering av den antagna principen om cirkulär ekonomi där slutna kretslopp av växtnäringsämnen är centralt. Lagförslaget innehöll kriterier för både näringsinnehåll (t ex kväve och fosfor) och föroreningar (t ex kadmium) i gödsel, och sågs som ett viktigt steg för att underlätta handeln med gödsel inom EU.

Östersjöcentrum har välkomnat och varit engagerad i den långa processen. Regler för handel med gödsel skulle sätta fart på utvecklingen av nya gödselprodukter från exempelvis stallgödsel – vilket skulle kunna gynna havsmiljön. Genom en förenklad och ökad handel med gödselprodukter baserade på stallgödsel kan man bidra till att åtgärda problemet med att höga djurkoncentrationer inom en viss region, vilket ger för mycket stallgödsel i förhållande till åkerarealen. För mycket gödsel ökar risken för växtnäringsläckage till omgivande vatten. Att flytta stallgödsel till områden med behov av växtnäringsämnen i odlingen är ett sätt att minska risken för läckage medan man jobbar för att det grundläggande problemet med för höga djurkoncentrationer åtgärdas.

Under förhandlingarna har dock cirkulär ekonomi hamnat i skymundan. Växtnäringsfrågan har helt överskuggats av debatten om gränsvärdet för kadmium i mineralgödselmedel. Kadmium är en hälsofarlig tungmetall som finns i råfosfat som är råvara till fosformineralgödsel. Gödselindustrin i EU köper mest råfosfat från länder i Nordafrika där kadmiumhalten är hög och inte så mycket från Ryssland, som har naturligt låga halter av kadmium. Gödselindustrierna har motarbetat skärpta gränsvärden. Frankrike ville inte heller skärpa gränsvärdet med argumentet att stabiliteten i de nordafrikanska länderna kan äventyras i en tid när EU vill undvika stora migrationsflöden. 

Till syvende och sidst blir det nu en förordning om handel med gödsel som inte adresserar frågan om att tungmetallen kadmium ansamlas i våra åkermarker och till slut kan hamna i våra livsmedel. Förordningen  ger dock tydliga regler för handel och produktkvalitet, vilket i bästa fall sätter fart på utvecklingen av nya organiska gödselmedel. Detta kanske kan gynna Östersjön på sikt. Men så länge halterna av kadmium i åkermarkerna tillåts stiga är alla förlorare – jordbrukare och konsumenter.