Fosfor och kväve Jordbruk

2017.10.19

Förordning kan minska risken för övergödning

Text: Gun Rudquist (This text is translated to english. Please find the link to the english version below.)

Den 24 oktober röstar Europaparlamentet om förslaget till förordning för handel med gödsel. Lagförslaget syftar till att underlätta produktion av och handel med gödselmedel från till exempel stallgödsel. Det ska också sätta gränsvärden för föroreningar som kadmium i all gödsel.

For an english version of this text, click here

Hittills har just gränsvärdena för kadmium varit den stora stötestenen, och i nuläget tyder mycket på att man inte kommer överens om gränsvärdena  - vilket skulle innebära att den nya lagen inte antas.

Förordningen för handel med gödsel kan minska risken för övergödning

Tillsammans med andra forskare från Östersjöländerna har Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum uppvaktat ansvariga ministrar med ett brev  och visat stöd för den föreslagna lagen. I brevet konstaterar sammanlagt 15 forskare att den nya förordningen kan reformera handeln med gödsel och väsentligt bidra till ökad återcirkulering av näringsämnen, vilket i sin tur skulle minska risken för övergödning.

EU-kommissionen presenterade i mars 2016 ett förslag till förordning för handel med gödsel. Förslaget är en del av EU:s arbete med cirkulär ekonomi och syftar till att gynna recirkulation av näringsämnen genom att förenkla handel med gödselprodukter, både organiska gödselmedel och mineralgödselmedel. Förordningsförslaget föreslår även gemensamma kvalitetskrav för såväl närings- som föroreningsinnehåll, såsom exempelvis kadmium.

Med förordningen kan stallgödsel bli en värdefull resurs istället för ett avfallsproblem 

Gemensamma regler för försäljning av gödselmedel framställda av stallgödsel ökar chanserna för att områden med för mycket stallgödsel börjar exportera gödsel. I ett djurtätt område med för mycket stallgödsel kan det med en ny lag på plats bli intressant att ta fram en säljbar produkt som går att transportera till områden som saknar djur och har behov av organiska gödselmedel.

Stallgödsel kan gå från att av många ses som ett avfallsproblem till att vara den värdefulla resurs det är. Bättre stallgödselutnyttjande kan i sin tur leda till att behovet av mineralgödsel i jordbrukssystemet minskar. Om växtnäringen utnyttjas effektivare och om mindre mängder av näring snurrar i systemen, minskar risken för läckage till vatten. Detta skulle Östersjön tjäna på. Därför är det angeläget att detta lagförslag antas.

Fokus på kadmium kan sätta käppar i hjulet för bättre hantering av stallgödsel 

Förordningsförslaget har hittills diskuterats i Europaparlamentets utskott. Debatten i parlamentet har hittills fokuserat mest på gränsvärden rörande kadmium eftersom kadmium har välkända negativa effekter på människors hälsa. Starka lobbykrafter från gödselindustrin motverkar strikta gränsvärden för kadmium med argumentet att det blir för dyrt att rena fosformineralet vid gruvbrytningen. Idag köper gödselindustrin fosfor främst från Marocko, Senegal och Tunisien vars fosformineral har naturligt höga halter av kadmium. Om en ny förordning sätter strikta gränsvärden, kommer industrin tvingas att antingen rena fosformineralet eller köpa från andra källor, främst Ryssland. Gödselindustrin vill inte göra något av detta och motståndet mot förordningsförslaget är stort. Risken är stor att kadmiumfrågan sätter käppar i hjulet för bättre stallgödselhantering.

Bra hantering av stallgödsel kan minska risken för övergödning

Forskning vid bland annat Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum visar att överskott av stallgödsel i vissa regioner ökar risken för övergödning. Baltic Eye stödjer förordningsförslaget eftersom det kan bidra till att minska överskott av näringsämnen och minska risken övergödning.

När parlamentet har sagt sitt ska ministerrådet diskutera frågan. Tillsammans med andra forskare från Östersjöländerna har Baltic Eye uppvaktat ansvariga ministrar och visat vårt stöd för den föreslagna lagen, se bifogat brev.