Forskningskommunikation

2021.05.26

”Havet och människan”  en grundlig genomgång av havsfrågorna men få skarpa åtgärder

Efter nästan två års intensivt arbete lämnade Miljömålsberedningen, MMB, i januari 2021 sitt slutbetänkande till dåvarande miljöminister Isabella Lövin – en diger lunta på 1600 sidor. Rapporten heter "Havet och människan" och tar på ett föredömligt sätt ett helhetsgrepp om havsfrågorna, knappast någon fråga lämnas odiskuterad.

Text: Gun Rudquist

Betänkandet är en bra, gedigen och i det stora hela täckande genomgång av havets miljöfrågor. Att ett omfattande politikområde hanteras i en parlamentarisk beredning är i grunden bra då man förhoppningsvis lättare kan ta förslagen genom riksdagen eftersom man i beredningen i de flesta frågor har nått en samsyn över partigränserna.

Havet är ingen sektorsfråga – allt påverkar havet. Beredningen betonar att havspolitiken inte längre kan hanteras som en sektorsfråga, vilket Östersjöcentrum välkomnar. De kommer med många förslag för en samlad och integrerad förvaltning. Enskilda förslag är, som de själva belyser, var för sig inte tillräckliga, men tillsammans bildar de en strategi som kan leda i rätt riktning mot till en bättre havsmiljö.

Östersjöcentrum stödjer att ekosystemansatsen ska tillämpas i förvaltningen av haven och särskilt att det tydliggörs att den innebär en förvaltning inom ekosystems gränser. MMB:s lyfter fram behovet av ökad kunskap om haven. Mer forskning och miljöövervakning behövs, inklusive forskning om förvaltning- och styrningsfrågor, samt samhällsekonomiska effekter.

Sammanfattningsvis; betänkandet sätter fingret på en rad viktiga frågor men brister när det gäller att diskutera och ta ställning i målkonflikter. Dessa finns och måste hanteras, ibland med andra politikområden.

Läs hela Östersjöcentrums yttrande över beredningens betänkande här.

Läs om Baltic Breakfast där Östersjöcentrums forskare kommenterade betänkandet och se sändningen här.

Läs Miljömålsberedningens betänkande "Havet och människan" här.