Forskningskommunikation

2018.08.15

Remissvar: Havs- och Vattenmyndighetens förslag till havsplaner samt miljökonsekvensbeskrivningar

Text: Hanna Sjölund

Östersjöcentrum har för Stockholms universitets räkning svarat på Havs- och vattenmyndighetens remisser om förslag till havsplaner samt miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och hållbarhetsbedömningar av förslagen till havsplaner. Havsplanerna, vilka är strategiska planer, syftar till att visa lämplig användning av havet genom att kombinera näringspolitiska, sociala och miljömål. Förslagen till havsplaner kommer att lämnas till regeringen 2019. Senast 2021 ska EU:s medlemsländer ha implementerat havsplaner.

I Östersjöcentrums svar så är det havsplanen för egentliga Östersjön och tillhörande MKB som berörs.

I svaret lyfter vi att det är nedslående att MKB:n visar att planen har begränsade möjligheter att hjälpa till att uppnå god miljöstatus enligt havsmiljödirektivet då havsplanering ses som ett viktigt verktyg i arbetet med god miljöstatus i svenska hav.

Ytterligare så hade vi sett det som önskvärt att havsplanen redogjorde för avgränsningar mot och kopplingar till fiskeförvaltningen. Fisket hanteras generellt ytligt i planen

Fler synpunkter på havsplanen går att läsa om i vårt remissvar.