Forskningskommunikation

2021.09.17

Välkomna satsningar på vattenrening, men åtgärder för ålen saknas

Östersjöcentrum välkomnar de satsningar på förbättrad avloppsrening och internationellt kemikaliearbete som regeringen föreslår i höstbudgeten. När det gäller den starkt hotade ålen skulle vi däremot ha velat se skarpare åtgärdsförslag.

Text: Gun Rudquist

Regeringen presenterade idag föreslagna miljösatsningar i den kommande höstbudgeten. Fokus låg på klimatfrågor, särskilt energifrågor inom transport-, industri-, boende och andra sektorer, men även andra miljöfrågor togs upp. Cirkulär ekonomi ska gynnas och flera satsningar görs för en giftfri miljö, bland annat sanering av förorenade områden och fortsatt stöd till avancerad vattenrening. Regeringen vill öka takten i den kommunala ombyggnaden av de kommunala avloppsreningsverken och föreslår därför ytterligare 75 miljoner kronor per år 2022 och 2023. Östersjöcentrum välkomnar denna satsning och föreslår att man i första hand satsar på de större reningsverken och att medel även anslås till utvärdering och teknikutveckling. Att regeringen även vill lägga resurser på internationellt kemikaliearbete är mycket bra. 

Andra havssatsningar som Östersjöcentrum applåderar är stärkt fiskerikontroll och mer pengar till lokala vattenvårdsåtgärder. Att fortsätta minska utsläppen av kväve och fosfor från land till Östersjön är den viktigaste åtgärden för att komma tillrätta med övergödningen. Däremot borde regeringen ha föreslagit skarpare åtgärder för att rädda ålen. Att satsa på att köpa ut ålfiskerättigheter, som regeringen föreslår, kan bidra till att ålen klarar sig bättre, men hur bidrar den internationella utvärderingen av svensk ålförvaltning som föreslås när det brinner i knutarna att stoppa fisket på en hotad art?

Regeringen avser att presentera en samlad havsproposition våren 2022 som ska utgå från miljömålsberedningens betänkande. Östersjöcentrum menar att det är oerhört viktigt att betänkandets goda förslag tas vidare till reell politik. Betänkandet är ju en grundlig genomgång av havsfrågorna och betonar behovet av att inte se havsfrågorna som en sektorsfråga. Men betänkandet brister i att hantera målkonflikter. Där måste propositionen bli tydligare.

Läs mer om regeringens förslag här.