Forskningskommunikation

2021.02.23

Miljöövervakningen måste beaktas i den nya handlingsplanen

Östersjöcentrum välkomnar EU:s nya handlingsplan för nollutsläpp i luft, vatten och mark – Zero Pollution Action Plan. För att visionerna i planen ska kunna förverkligas måste dock övervakningen av farliga ämnen förbättras.

Text: Marie Löf

Under 2021 ska EU-kommissionen anta den nya handlingsplanen “Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil – building a Healthier Planet for Healthier People” och Östersjöcentrum har deltagit i samrådet gällande planen.

Definitionen av föroreningar är bred i planen och omfattar såväl överskott av näringsämnen som farliga ämnen som tungmetaller, bekämpningsmedel, kolväten och andra industriella kemikalier. Även luftföroreningar, marint skräp, buller, mikrobiologiska föroreningar och flera andra typer av föroreningar inkluderas.  

På ett övergripande plan välkomnar Östersjöcentrum den nya handlingsplanen och kommissionens ambition att hitta synergier med redan existerande strategier. När det gäller miljöövervakningen av farliga ämnen har vi förslag på förbättringar som kan genomföras inom ramen för den nya planen.

Miljöövervakningen bör förbättras så att den möjliggör utvärderingar av hur effektiva olika specifika åtgärder är och så att man lättare kan följa trenderna över tid när det gäller utsläpp av farliga ämnen och halterna av dessa i miljön. Miljöövervakningen bör också omfatta fler kemikalier än idag, bland annat de som kallas chemicals of emerging concern. Övervakningen bör ha ett bredare omfång än enstaka kända kemikalier så att både kända och okända ämnen fångas upp och att man beaktar de kombinerade effekterna av dem. 

Idag saknas bred övervakning av kemikalier i avloppsvatten och de rättsliga incitamenten för att samla in denna information är svaga. Den förväntade kommande revideringen av EU:s direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (UWWTD) ger möjlighet att skapa ett regelverk för en sådan övervakning. Därmed skulle en viktig del i den nya handlingsplanen Zero Pollution Action Plan kunna vara att undersöka hur stor betydelse avloppsvatten har som transportväg för kemikalier till vattenmiljön.

Övergödning behandlas också i handlingsplanen för nollutsläpp till miljön. Hav och kustområden påverkas negativt av överskott av näringsämnen, vilket resulterar i till exempel ökad algblomning, regimskiften i ekosystemet och mindre produktiva fiskbestånd. Det har också negativa sociala och hälsoeffekter. Övergödning är ett prioriterat område i havsmiljöarbetet men mer kan göras för att mildra dessa negativa effekter. Det är viktigt att minimera de diffusa utsläppen av näringsämnen, som kväve och fosfor, från alla källor och transporterna av dessa till sjöar och hav. 

***

Läs mer

Läs hela Östersjöcentrums svar på samrådet om handlingsplanen “Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil – building a Healthier Planet for Healthier Peoplehär .