Forskningskommunikation

2020.04.15

Plus och minus för havet i vårbudgeten 2020

Idag presenterade regeringen vårändringsbudgeten. I år, i coronatider, en speciell budget förstås. Vanligen innehåller vårändringsbudgeten mindre justeringar av den rådande budgeten, som ju presenterades, debatterades och antogs hösten innan. Men i år är det annorlunda. En snabb genomläsning av några delar ger vid handen att det är både är nedskärningar och tillskott för havets del.

Inom miljöområdet minskas anslaget 1:11 Åtgärder för havs-och vattenmiljö med 28 miljoner kronor. Pengarna förs över till området Rättsväsende. Hur detta kommer att påverka det viktiga åtgärdsarbetet för ett friskare Östersjön är svårt att säga just nu. 

Vattenbruk får ett tillskott av medel. Detta för att täcka det nationella finansieringsbehovet för projekt som delfinansieras av EU:s havs- och fiskerifond. Medfinansieringsbehovet har ökat delvis på grund av valutaförändringar.

Landsbygdsprogrammet, som delfinansieras av EU, drabbas också av en svagare krona. Därför flyttar man nu medel mellan olika delprogram och stärker upp med viss nationell finansiering. I skrivande stund har vi inte överblick om och i så fall hur det slår mot havet. 

Anslaget för klimatanpassning höjs. Det får bland annat användas för att förebygga och begränsa samhällets sårbarhet till följd av klimatförändringar genom förebyggande och kunskapshöjande insatser, utredningar, samordning och planer. Klimatarbetet stöttas också genom att Naturvårdsverket får lite mer pengar för att hantera det klimatpolitiska ramverket.

Anslaget för åtgärder för värdefull natur ökas. Pengarna kan användas till exempel till skötsel av naturreservat och prioriteras eftersom det kan ge sysselsättning. Hav och vatten nämns inte särskilt utesluts inte heller.

Kemikalieinspektionen får lite mer pengar för förstärkt globalt kemikaliearbete samtidigt som kemikalieskatten förstärks. Vi får hoppas att Östersjösamverkan om kemikaliefrågor ryms inom tolkningen av ”global”.

Slutligen skärs anslaget för sanering av förorenade områden ner något. Vilka områden som drabbas framgår inte, men det kan handla om såväl havsvrak som fiberbankar.

Årets vårändringsbudget domineras av satsningar på att klara företag och andra genom den pågående coronakrisen. Det är viktigt att alla stöd till företag och näringar så snart som möjligt ses över med utgångspunkten att de ska bidra till en omställning med mindre utsläpp av växthusgaser till luften och mindre näringsämnen till vattnet, mindre spridning av farliga ämnen i samhället och därmed till Östersjön och mer hållbar matproduktion i både jordbruk och fiske.