Fosfor och kväve Jordbruk Forskningskommunikation

2020.08.25

Övergödningsutredning måste ta i jordbrukets strukturella problem

Statens senaste utredning om lokala insatser för att nå målet ”Ingen övergödning” saknar skarpa förslag för jordbrukets strukturella problem, skriver Östersjöcentrum i sitt remissvar.

Utredningen ”Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning” (SOU 2020:10) spänner över allt från jordbruk och vattenbruk till små (inklusive enskilda) avlopp och blå fångstgrödor. I många fall ger den också konkreta, väl avvägda och genomförbara förslag. Detta är positivt. 

Men inom framför allt jordbruksområdet är utredningen inte tillräckligt progressiv, skriver Östersjöcentrum i sitt remissvar, och efterlyser skarpare jordbruksförslag för att nå målet ”Ingen övergödning”. Framför allt behöver utredarna titta närmare på jordbrukets så kallade strukturella problem – det vill säga utvecklingen mot att det skapas stora djurkoncentrationer i vissa regioner och enbart växtodling i andra, vilket skapar problem med hanteringen av stallgödsel. Detta problem är genomgående för EU:s jordbruk och ett erkänt problem i övergödningssammanhang. Lösningar diskuteras dock sällan. Inte heller i utredningen tas frågan upp ordentligt. 

Om man på allvar ska minska risken för läckage av fosfor och kväve från jordbruket till omgivande vatten, med övergödning som följd, måste utnyttjandet av tillförd växtnäring bli betydligt effektivare. För hela Östersjöregionen är det genomsnittliga utnyttjandet ungefär 50% – det vill säga att endast hälften av all tillförd växtnäring tas upp av grödorna. Resten går förlorat och riskerar att läcka till omgivande vatten. Även om stora skillnader finns såväl mellan som inom länder, kan effektiviteten generellt förbättras. 

Utredningen lyfter visserligen att stallgödsel inte utnyttjas på rätt sätt och att införsel av mineralgödselmedel gör att den totala gödselmängden blir för stor. Detta är positivt och ett välkommet erkännande av att fortsatt tillförsel av växtnäring till jordbrukssystemet måste minska för att läckagerisken ska minska. Men utredningens förslag till åtgärd rörande stallgödsel är mycket svagt. Man föreslår ett etappmål i miljömålssystemet – men borde ha kompletterat med krav på växtnäringsbalans, till exempel inom ramen för miljöersättningarna. 

När det gäller små avlopp i kust- och sjönära områden vill utredningen öka åtgärdstakten av bristfälliga enskilda avlopp i särskilt känsliga områden för att minska näringsläckage till sjöar, kustvatten och hav. Östersjöcentrum föreslår att sjöar och kustvatten med begränsad vattenomsättning och hög näringsämnesbelastning prioriteras, då pplatsens inverkan är central när det gäller risken för näringsäckage. Det samma gäller fastigheternas läge, markbeskaffenhet, samt omgivande vegetation i relation till vatten. Dessa faktorer beaktas inte i tillräcklig omfattning i dagens kommunala avloppsarbete.  

Läs hela Östersjöcentrums remissvar här.