Forskningskommunikation

2018.08.27

Så här säger partierna om att begränsa farliga ämnen

Vi har frågat alla riksdagspartierna hur de ställer sig till Östersjöcentrums prioriterade åtgärder för att begränsa farliga ämnen. Här är partiernas svar, analyserade av Östersjöcentrums policychef Gun Rudquist.

Östersjöcentrum har valt ut åtta åtgärder som vi anser ska genomföras under kommande mandatperiod för att fortsätta på vägen mot en bättre havsmiljö. Vi har frågat alla riksdagspartierna hur de ställer sig till dessa åtgärder. Nedan redovisas resultaten för de två högst prioriterade åtgärderna mot farliga ämnen.

Verka för att mycket långlivade kemikalier ska kunna förbjudas i grupp inom EU:s kemikalielagstiftning REACH 

I linje med försiktighetsprincipen anser många forskare att långlivade ämnen bör kunna förbjudas gruppvis, även om de ännu inte bevisats farliga. Skälet till detta är att sådana ämnen bryts ner oerhört långsamt. Har de en gång spridits i miljön, stannar de i miljön under mycket lång tid.

I denna fråga skiljer sig partiernas svar åt. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Centerpartiet svarar ”ja”. Kristdemokraterna svarar ”nej” medan Moderaterna och Sverigedemokraterna svarar ”vet inte”.

Att döma av Moderaternas kommentar så svarar de delvis ”ja” eftersom  de anger att man verkar för att bevisat farliga ämnen ska kunna hanteras i grupp. De menar att ansvarig expertmyndighet ska avgöra vilka ämnen som är farliga.

Kristdemokraterna motiverar sitt ”nej” med att långlivade ämnen inte självklart ska förbjudas, men säger inget om huruvida det är bra att kunna förbjuda ämnen i grupp.

Sverigedemokraterna kommenterar sitt ”vet inte” med att diskutera lantbruksfrågor, trots att frågan inte rör lantbruk specifikt.

Flera av partierna för också fram behovet av fler styrmedel, till exempel en kemikalieskatt.

 

Inför avancerad rening på de största avloppsreningsverken inom Sveriges avrinningsområde till Östersjön

Med avancerad vattenrening kan ett stort antal kemikalier hindras från att nå Östersjön.

Alla partierna svarar ”ja” på frågan om att införa avancerad rening på de största reningsverken. Det var ett förväntat resultat eftersom riksdagen enhälligt har tillkännagivit detta för regeringen.

Fullständiga enkätsvar

Alla riksdagspartier svarade på enkäten. Alla riksdagspartier svarade på enkäten. Se partiernas svar på i enkäten, här finns de oredigerade enkätsvaren för nerladdning.