Forskningskommunikation

2018.08.27

Så här säger partierna om hållbart fiske

Vi har frågat alla riksdagspartierna hur de ställer sig till Östersjöcentrums prioriterade åtgärder för ett mer hållbart fiske. Här är partiernas svar, analyserade av Östersjöcentrums policychef Gun Rudquist.

Östersjöcentrum har valt ut åtta åtgärder som vi anser ska genomföras under kommande mandatperiod för att fortsätta på vägen mot en bättre havsmiljö. Vi har frågat alla riksdagspartierna hur de ställer sig till dessa åtgärder. Nedan redovisas resultaten för de två högst prioriterade åtgärderna för ett mer hållbart fiske.

Inför ett fiskestopp på torskfiske

Fiskestopp på torsk fortsätter att vara en kontroversiell fråga och partiernas svar skiljer sig åt.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna svarar ”ja”. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet svarar ”nej”.

Bakom dessa svar döljer sig dock en mer komplicerad tolkning. Genom kommentarerna framgår att frågan borde varit tydligare formulerad. Det som avses är ett svenskt fiskestopp. I kommentarerna märks att vissa partier tolkat det som att ett EU-fiskestopp avses. Otydligheten har troligen bidragit till att svaren skiljer sig åt, men genom att väga samman svar och kommentarer blir det ändå uppenbart att partiernas åsikter faktiskt åtskiljer sig. Socialdemokraterna och Liberalerna svarar visserligen ”ja” men säger samtidigt att Sverige inte ensidigt kan besluta om fiskestopp. Både Moderaterna och Sverigedemokraterna hänvisar till att fiskekvoterna sätts baserat på ICES vetenskapliga råd och att det därmed inte behövs något fiskestopp. Sverigedemokraterna lyfter även fram att fiskerinäringens kortsiktiga överlevnad går före torskens.

Inte heller Centerpartiet vill ha ett fiskestopp utan pekar på behovet av att reglera säl och skarv.

Bland de partier som säger ”ja” påpekar flera att effekten av ett fiskestopp är liten givet EU:s fiskeripolitik och de bilaterala fiskeavtal som Sverige har med grannländer.

Många nämner hög tilltro till ICES och vetenskapligt satta kvoter. Flera partier pekar på att genom ICES kan man driva fiskefrågan, vilket man menar kan resultera i torskfiskestopp.

Förbjud ålfiske i svenska vatten

Ålen är en utrotningshotad art. EU har nyligen diskuterat fiskestopp men beslutade enbart om ett tre månader långt fiskestopp där länderna själva, inom en tidsram, kunde bestämma vilka dessa månader ska vara.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet svarar ”ja” på frågan. Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet svarar ”nej”.  Liberalerna svarar ”vet inte”.

Socialdemokraterna lyfter fram att man under EU-processen önskade driva ett förbud i Östersjön men att oppositionen förhindrade detta.

Liberalerna svarar ”vet inte” men argumenterar i sin kommentar för ett fiskestopp om det gäller hela EU och då inkluderar glasål. Även Centerpartiet argumenterar på detta sätt även om man svarat ”nej” på frågan.

Varken Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna eller Centerpartiet vill ha något fiskestopp. Moderaterna öppnar dock upp för reglerande åtgärder så länge det småskaliga fisket undantas. Kristdemokraterna vill att ålfisket ska fortsätta på dagens låga nivå och överföras till nästa generation.

Fullständiga enkätsvar

Alla riksdagspartier svarade på enkäten. Alla riksdagspartier svarade på enkäten. Se partiernas svar på i enkäten, här finns de oredigerade enkätsvaren för nerladdning.