Forskningskommunikation

2018.08.27

Så här vill partierna minska övergödningen

Vi har frågat alla riksdagspartierna hur de ställer sig till Östersjöcentrums prioriterade åtgärder för att minska övergödningen. Här är partiernas svar, analyserade av Östersjöcentrums policychef Gun Rudquist.

Östersjöcentrum har valt ut åtta åtgärder som vi anser ska genomföras under kommande mandatperiod för att fortsätta på vägen mot en bättre havsmiljö. Vi har frågat alla riksdagspartierna hur de ställer sig till dessa åtgärder. Nedan redovisas resultaten för de två högst prioriterade åtgärderna mot övergödningen.

1. Öka budgeten för jordbrukets växtnäringsåtgärder, särskilt fosfor, i landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet, som är en del av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, möjliggör ekonomisk ersättning till lantbrukare som gör åtgärder för att minska växtnäringsförlusterna.

Alla partier förutom Kristdemokraterna svarar ”ja”. Kristdemokraterna motiverar sitt ”nej” med att dagens stöd till växtnäringsåtgärder är bra och bör fortsätta. De föreslår dock, likt flera andra partier, andra åtgärder. Partierna har genomgående valt att i kommentarerna lyfta en rad andra åtgärder så som våtmarker, ett nationellt mål för fosforåterföring, överlåtelsebara utsläppsrätter för kväve och fosfor, återförsel av slam till åkrarna med mera.

Genomgående fokuserar de flesta partierna på åtgärdsarbete på land. Miljöpartiet och Kristdemokraterna är de två partier som även tar upp åtgärder till havs (Miljöpartiet nämner blå fångstgrödor och Kristdemokraternas nämner syresättning av bottnar).

2. Öka det jordbrukspolitiska stödet via EU:s jordbrukspolitik (CAP) till jordbruk med balans mellan växtodling och djurhållning

Att stödja produktionssystem som har balans på lokal och/eller regional nivå mellan växtodling och djurhållning är en central åtgärd för att minska risken för läckage av näringsämnen.

På denna fråga svarar partierna ganska olika. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna svarar ”ja”. Moderaterna och Kristdemokraterna svarar ”nej”. Centerpartiet svarar ”vet inte”.

När det gäller Kristdemokraterna har man troligen missförstått frågan. Baserat på deras kommentar verkar det som om man tolkat frågan som att hela CAP-budgeten ska öka. Det är beklagligt att frågan inte var tillräckligt tydligt ställd. Kristdemokraternas kommentar visar att man gärna stödjer produktionssystem med vallodling och betesmark, vilket går i riktning mot bättre balans mellan växtodling och djurhållning. Vi har trots detta valt att redovisa deras svar i enlighet med vad man angett i enkäten, men finner det på sin plats med ett förtydligande.

Centerpartiet svarar ”vet inte” och hänvisar till ett stämmobeslut om miljöinriktning av hela jordbruket. Partiet exemplifierar inte hur en sådan miljöanpassning ska ske.

Fullständiga enkätsvar

Alla riksdagspartier svarade på enkäten. Alla riksdagspartier svarade på enkäten. Se partiernas svar på i enkäten, här finns de oredigerade enkätsvaren för nerladdning.