Forskningskommunikation

2021.05.12

Strandskyddet behöver säkra att vi bevarar grunda och opåverkade mjukbottnar

Ett försvagat skydd av miljöer med höga naturvärden, vilket på sikt kan påverka Sveriges del i uppfyllandet av internationella och EU-rättsliga åtaganden om biologisk mångfald och bevarande av livsmiljöer. Det är några av de risker Östersjöcentrum ser med de nya strandskyddsförslagen.

Text: Marie Löf

Stockholms universitet har yttrat sig om betänkandet Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78). Östersjöcentrums synpunkter rör utredningens förslag och dess konsekvenser ur ett havsmiljöperspektiv.

I stort ser Östersjöcentrum och miljörättsexperter att förslagen försämrar det generella skyddet av väsentliga strandmiljöer och att det saknas förslag som förstärker skyddet av särskilt känsliga och viktiga områden, vilket var ett av de särskilda uppdragen som utredningen tilldelades.

Det saknas också förslag på hur hänsyn ska tas till landskapsperspektiv och kumulativa, samverkande, effekter vid prövningar av dispens från strandskyddet, vilket också är viktigt eftersom ett område sällan är utsatt för en enskild typ av påverkan. 

Områden i behov av stärkt skydd

En av de allra viktigaste åtgärderna för att uppnå miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv, Hav i balans samt Levande kust och skärgård, är att se till att det finns kvar grunda mjukbottnar som är opåverkade av människor. Trots strandskyddet sker en omfattande utbyggnad av bryggor och andra fasta strukturer på grunda, vågskyddade mjukbottnar. En analys av historiska flygfoton visar att exploateringstakten är oroande hög och inte tycks avta, vilket gör att opåverkade mjukbottnar blir mer och mer ovanliga längs hela kusten, speciellt i anslutning till tätorter. Det talar för att en striktare tillämpning av strandskyddet behöver införas i dessa områden. 

Led i att uppfylla internationella åtaganden

Sverige har till följd av internationella åtaganden och medlemskap i EU skyldighet att bland annat skydda 30% av havsområdet, att säkerställa sammanhängande och representativa nätverk av skyddade områden, att stoppa förlusten av biologisk mångfald, att bevara och upprätthålla arter och livsmiljöer som omfattas av EU:s naturskyddslagstiftning i en gynnsam bevarandestatus samt att uppnå en god ekologisk status respektive en god miljöstatus. Strandmiljöer har höga naturvärden och viktiga funktioner för den biologiska mångfalden i havet. Bland annat finns här flera viktiga livsmiljöer och spridningskorridorer för många arter samt växtlighet som minskar erosion och grumling och även binder koldioxid och näringsämnen. Strandskyddet utgör därmed en central del i uppfyllandet av Sveriges internationella och EU-rättsliga åtaganden.

Läs mer: 

Hela remissvaret från Stockholms universitet inkluderar Östersjöcentrums svar tillsammans med det miljörättsliga synpunkterna från den Juridiska institutionen: Yttrande över betänkandet Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd (SOU 2020:78)