Fosfor och kväve Jordbruk Skyddade områden Förvaltning av kustzoner Vattenrening Mikroplaster Farliga ämnen Marin nedskräpning

2017.08.29

Välkommen regeringssatsning på rent hav

Text: Hanna Sjölund

Idag presenterade regeringen sin budgetproposition 2018 för ett rent hav. Ytterligare 600 miljoner kommer att vikas åt att rena sjöar, kuster och hav. 

Regeringens besked om  ytterligare miljonsatsningar på havet är positiva nyheter för oss på Östersjöcentrum. Särskilt eftersom många av dessa satsningar är sådant som vi anser bör prioriteras. Budgeten sätter siffror på flera av de åtaganden som Sverige presenterade under FN:s havskonferens i juni.

Farliga ämnen: Liksom för övriga miljöfarliga kemikalier så behövs ett ökat fokus på att förhindra att miljöfarliga läkemedel förorenar vattenmiljön. Här finns mycket man kan göra. Sverige behöver vara en kraftfull röst inom de EU-förhandlingar som rör kemikaliereglering och man behöver se över hur principen om att förorenaren betalar effektivt kan implementeras. Nedströms behöver arbetet med att möjliggöra avancerad vattenrening vid större reningsverk snabbas på då detta kan ha stor effekt för att reducera de största utsläppen till havsmiljön, inklusive lösningar för att rena bort mikroplast.

Övergödning: Kraftfulla landbaserade åtgärder för att komma tillrätta med övergödningen av Östersjön är välkommet. Dock ser inte Östersjöcentrum det som en långsiktig lösning att fokusera på internbelastningen. Övergödningen kräver att man gör något åt orsakerna. Och den grundläggande orsaken till övergödningen i Östersjön är att för mycket näringsämnen tillförs havet från land. Internbelastningen är en följd av detta, ett symtom, och utsläppen från havsbotten består inte av ”ny” fosfor utan är i praktiken en återcirkulering av gamla utsläpp från land. Därför behöver det primära fokuset ligga på att förbättra växtnäringsutnyttjandet i lantbruket.

Biologisk mångfald: Vi har länge efterfrågat ett ökat nationellt fokus på kvalitet i marint områdesskydd och därför är det välkommet att det i tillägg till att nå de kvantitativa målen också nu fokuseras på att förbättra nätverket av marina skyddade områden så att det är sammanhängande och ekologiskt representativt. Men, det är inte bara i marina skyddade områden som kvaliteteten måste förbättras. Ekosystemansatsen måste genomsyra både havsplaneringen och fiskeripolitiken så att skadliga aktiviteter är effektivt reglerade.

Mikroplast: Oavsett storlek på partiklarna så bryts plast i havet med tiden ned till mikroplast. Att det tas ett helhetsgrepp kring plastproblematiken är välkommet och att insatser görs både uppströms och nedströms. Att förbjuda mikroplast i kosmetika och hygienprodukter, inte bara i sådana som sköljs av, utan även i ”leave on” produkter är ett i omfattning litet men viktigt steg. Plast kan även innehålla miljöfarliga kemikalier som skadar marina organismer men som även förhindrar en effektiv återvinning av plasten. Att därför verka för en begränsning av farliga tillsatsämnen på både svensk och EU-nivå är av stor vikt.

Regeringens fakta-pm Rent hav