2019.04.08

Välkommen satsning på havsmiljön i vårändringsbudgeten

Insatser mot övergödning, omhändertagande av förlorade fiskenät och giftsanering är några av de välkomna inslagen i regeringens vårändringsbudget.

Vårändringsbudgeten, som miljöminister och vice statsminister Isabella Lövin och finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund presenterade den 8 april innebär en ökning av medel riktade till havs- och vattenmiljö med 200 miljoner kronor. 

Av dessa ska 120 miljoner framförallt gå till insatser mot övergödning, bland annat förstärks lokala vattenvårdsåtgärder (LOVA). Medel går t ex till åtgärder som ökar upptag och återcirkulering av näringsämnen. Bland de åtgärder som nämns hör ”odling av musslor”, något Östersjöcentrum menar är en ineffektiv åtgärd.

Utöver insatser mot övergödning kan satsningen även användas till andra åtgärder som bidrar till att nå miljökvalitetsmålen. Till exempel nämns ”minskad spridning av miljöfarliga ämnen från fritidsbåtar till vattenmiljön och omhändertagande av förlorade fiskeredskap”.  

Anslaget för att stärka arbetet med sanering av förorenade områden för en renare havs- och vattenmiljö ökas med 40 miljoner kronor.

Östersjöcentrum har tidigare i vår varnat för att ”budgetens nedskärningar i anslagen till miljöövervakningen är ett potentiellt dråpslag mot Sveriges förmåga att bedriva en klok och kostnadseffektiv havspolitik”. Miljöövervakningen är avgörande för att kunna sätta in effektiva åtgärder.  I vårändringsbudgeten stärks miljöövervakningen med 40 miljoner kronor under 2019, vilket vi välkomnar.