Forskningskommunikation Farliga ämnen

2020.06.24

Vattendirektivet revideras inte – förbättring på kemikalieområdet behövs

Kommissionens beslut att inte revidera vattendirektivet ställer högre krav på hanteringen av miljögifter och en bättre implementering av direktivet i sin nuvarande form, skriver Östersjöcentrums policyexpert Hanna Sjölund.

Europeiska kommissionen beslutade nyligen att inte revidera vattendirektivet, något som har varit mycket omdebatterat på både europeisk och nationell nivå.

När kommissionen 2019 presenterade sin översyn av ramdirektivet konstaterade den att direktivet till stor del var ändamålsenligt men att det inom vissa områden fanns utrymme för förbättringar, främst när det kommer till att hantera miljögifter.

Det var också något som också Östersjöcentrum påtalade i sitt konsultationssvar till översynen. En brist som påtalades är att de ämnen som finns med på listan över prioriterade ämnen att bevaka är alldeles för få - endast 45 ämnen - och att de flesta redan har varit förbjudna eller begränsade i många år. Mot bakgrund av dagens diffusa källor - med tusentals kemikalier i omlopp, vars toxikologiska egenskaper i många fall är okända - säger den nuvarande listan över prioriterade ämnen inte mycket om den faktiska kemikaliestatusen i våra vatten. För att få en mer relevant bild av kemikaliestatusen skulle det behövas  en mer effektbaserad övervakning, som skulle kunna effektivisera övervakningen och hjälpa till att identifiera vilka ämnen som behöver prioriteras.

Ett annat tillkortakommande som påtalades är att kombinationseffekter av ämnen inte övervakas. Många av de prioriterade ämnena hittas inte i vattnet i halter som överskrider de satta miljökvalitetsnormen - men kan ändå vara giftiga i kombination med andra ämnen. För att kunna säga något om den faktiska toxiciteten måste kombinationseffekter tas med i beräkningen, för att kunna avgöra vad kan betraktas som säkra nivåer.

I sin slutrapport efter översynen lyfter kommissionen fram kemikalieområdet som det viktigaste området för förbättringar. Kommissione konstaterar att nuvarande system för att uppdatera listan över prioriterade ämnen är en långsam process som skulle kunna effektiviseras. Vidare betonas också att riskutvärderingen i dag huvudsakligen baseras på enskilda ämnen, inte tar hänsyn till kombinationseffekter av blandning och bara täcker en liten del av de ämnen som kan hittas i vattenmiljön.

Till följd av kommissionens slutgiltiga besked om att inte revidera vattendirektivet återstår det nu att se om en stark handlingsplan för bättre implementering av direktivet kommer att tas fram - och vilka förbättringar på kemikalieområdet som i så fall kan bli aktuella. Inom detta område förväntas gröna givens nollföroreningsstrategi för luft, vatten och jord, som är aviserad till 2021, spela en viktig roll.

LÄS MER:  

Östersjöcentrums kommentar när översynen presenterades