2017.03.17

”Vi bör överväga att vidta de försiktighetsåtgärder som står till buds redan nu”

2017.03.17

Avancerad vattenrening kan halvera avloppens kemikalieutsläpp

Bättre reningsmetoder på de största reningsverken runt Östersjön kan ge kraftigt reducerade utsläpp av läkemedel och andra farliga ämnen till havet. Det visar Baltic Eyes nya policy brief – som släpps på Världsvattendagen den 22 mars.

Text: Henrik Hamrén

Årets tema för Världsvattendagen är avloppsvatten. Och det finns goda skäl för det. På global nivå flödar över 80 procent av allt avloppsvatten som alstras av samhällena tillbaka in i ekosystemet – utan att renas eller återanvändas. Därför lyfter den FN-initierade kampanjen i år frågan om att förbättra avloppsreningen för att minska föroreningar som kommer in i ekosystemet.

Även Baltic Eye väljer att fokusera på vattenrening på Världsvattendagen. Reningen av avloppsvatten i Östersjöregionen har visserligen förbättrats under de senaste decennierna. Men samtidigt ökar kraven på rening i takt med att samhällets konsumtions- och produktionsmönster ändras.

– Det pågår en kemisk intensifiering i samhället. Produktionen och användningen av olika typer av kemiska ämnen ökar snabbt, vilket även påverkar hur mycket av olika typer av kemiska ämnen som hamnar i avloppsvattnet och riskerar att transporteras vidare ut i havet, säger miljökemist Emma Undeman.

I Baltic Eyes senaste policy brief, Advanced wastewater treatment – a proactive protection of the Baltic Sea, undersöks möjligheterna möta dessa nya krav och att skydda känsliga vattenmiljöer med hjälp av bättre reningsmetoder.

– Vi har tittat särskilt på Östersjöns kustområde. Det bor omkring 28 miljoner människor närmare än två mil från kustlinjen. Ungefär 70 procent av allt deras avloppsvatten passerar genom de 45 största reningsverken i kustområdet. Om dessa stora verk uppgraderades med tekniker för mer avancerad vattenrening skulle de totala utsläppen av kemikalier från kustområdets reningsverk till havet kunna minskas med ungefär 50 procent, säger Emma Undeman.

Vad är avancerad vattenrening?

– Det är olika tekniker som kan förbättra reningen av så kallade mikroföroreningar, framförallt syntetiska organiska kemikalier som exempelvis läkemedel. En vanlig teknik är att slå sönder molekylerna med hjälp av ozongas. En annan är att separera kemikalierna från vattnet genom att antingen tillföra pulveriserat aktivt kol som binder molekylerna, eller låta avloppsvattnet passera genom ett aktivt kol-filter. 

Fångar dagens reningsverk inte alls upp kemikalier?

– Ett vanligt reningsverk är inte byggt för att ta bort föroreningar som organiska kemikalier eller metaller, även om många ämnen renas bra ändå. Men svårnedbrytbara och vattenlösliga ämnen kan gå mer eller mindre opåverkade genom verken. Många läkemedel hör till den kategorin. För att rena den typen av ämnen, och även förbättra reningen av de flesta kemiska föroreningarna generellt, krävs mer avancerade reningsmetoder.

Bättre rening påverkar  inte den ”kemiska intensifieringen”. Borde vi inte satsa på att minska användningen av farliga ämnen istället?

– Jo, absolut. Men vi måste göra både och. Att rena avloppsvatten skyddar oss inte från exponering i våra hem eller på arbetsplatser. Det påverkar inte heller de flöden av kemikalier som inte går via reningsverken. Men det är ett av få sätt att skydda Östersjöns känsliga miljö och vara extra försiktiga med den kanske viktigaste naturresursen vi har, vatten – utan att förlita oss enbart på regleringar och förbud av alla enskilda ämnen.

– Drömscenariot vore såklart att inte behöva rena avloppsvattnet alls eftersom det helt enkelt inte innehöll några farliga ämnen. Men tyvärr är vi ännu långt därifrån. Därför bör vi överväga att vidta de försiktighetsåtgärder som står till buds redan nu, och arbeta både uppströms och nedströms.  

FAKTA: Världsvattendagen

År 1993 utnämnde FN: s generalförsamling den 22 mars som Världsvattendagen. Samordnas av FN-Water i samarbete med regeringar och andra partners. Årets kampanj Varför slösa vatten? lyfter två åtgärder:

  • Minska - förbättra avloppsreningen för att minska föroreningar som kommer in i ekosystemet.
  • Återanvända - behandla och använda avloppsvatten för bevattning av grönområden och i kommunal städning

Kampanjen kopplas till FN:s hållbarhetsmål 6:3, om att till 2030 ”minska föroreningarna, eliminera dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen orenat avloppsvatten och väsentligt öka återvinning och säker återanvändning globalt”

emma undeman

Emma Undeman

Miljökemist
emma.undeman@su.se

Hanna Sjölund

Hanna Sjölund

Omvärldsanalytiker
hanna.sjolund@su.se

Relaterade artiklar