2018.05.28

De största och kustnära reningsverken borde investera

Regeringssatsning på vattenrening

2018.05.28

Kustnära reningsverk borde söka pengar för avancerad rening av läkemedelsrester i avloppsvatten

Regeringen utlyser 90 miljoner kronor för satsningar på avancerad rening av läkemedelsrester i avloppsvatten. Östersjöcentrums Emma Undeman hoppas att kommunerna med de största och kustnära reningsverken söker pengarna – eftersom de står för de största utsläppen till Östersjön.

Text: Henrik Hamrén

Regeringens satsning på avancerad vattenrening av avloppsvatten omfattar totalt 165 miljoner kronor fram till år 2020. Syftet är att fler vattenreningsverk ska bli bättre på att fånga upp läkemedelsrester.

De som påverkar vattenmiljön mest borde söka pengar till förbättrad rening

Pengarna ska sporra de kommuner som har vilja och kompetens att förbättra vattenkvaliteten i mottagande vattendrag och miljön i stort.

Det är dock ingen garanti för att samhällsnyttan maximeras, påpekar Emma Undeman.

– Det gäller att pengarna söks av de kommuner med utsläpp som påverkar vattenmiljön mest, det vill säga de som släpper ut sitt avloppsvatten till särskilt känsliga vattendrag eller värdefulla vattenresurser, eller står för en stor andel av de totala behandlade avloppsvattenvolymerna, säger hon.

Kustnära reningsverk släpper ut mest till havet

I ett första skede ska Naturvårdsverket enligt utlysningen i fördela investeringsbidrag om sammanlagt 90 miljoner kronor, varav hälften ska gå till fleråriga projekt fram till 2020.

Ur ett Östersjöperspektiv är det framför allt de största och kustnära reningsverken som borde investera i den nya tekniken, tycker Emma Undeman.

– Det är de som står för de största utsläppen till havet i stort så jag hoppas att dessa kommuner kommer att söka bidrag för att genomföra teknikinvesteringar eller förstudier.

Avancerad vattenrening vid kustnära reningsverk 

I fjol analyserade Emma Undeman behovet av avancerad vattenrening i Östersjöregionen. Resultaten publicerades i en policy brief, som bland annat visar att av de 615 reningsverk som ligger nära kusten tar 45 anläggningar emot avloppsvatten från nästan 70 procent av kustbefolkningen.

Att uppgradera dessa stora reningsverk med avancerad reningsteknik skulle i genomsnitt avlägsna 70-80 procent av mikroföroreningarna i utgående vatten och minska den totala belastningen från alla kustnära reningsverk med cirka 50 procent.

– Samtidigt kan samhällsnyttan av investeringsbidragen såklart också mätas i ökad kunskap och erfarenhet av den här typen av projekt. Det framhålls också som ett av syftena med bidragen, säger Emma Undeman.

Ansökningstiden för bidragen går ut redan den 16 september. Men eftersom bidraget annonserades i höstbudgeten förra året ligger förhoppningsvis de kommuner som går i uppgraderingstankar redan i startgroparna och hinner få in sin ansökan i tid, hoppas Emma Undeman.

– Det är bra att de här pengarna går att söka nu så att kommunerna kan komma igång med att undersöka möjligheterna att rena sitt vatten bättre från andra ämnen än kväve och fosfor. Det ska bli spännande att se hur stort intresset är bland Sveriges kommuner – och vilka resultat som uppnås i termer av förbättrad vattenmiljö.

 

FAKTA: Miljoner till satsning på avloppsvatten

Satsningen på avancerad rening av avloppsvatten omfattar 45 miljoner kronor år 2018, 50 miljoner kronor år 2019 och 70 miljoner kronor år 2020. Syftet är att fler avloppsreningsverk installerar avancerad rening av läkemedelsrester, vilket bidrar till minskade utsläpp av läkemedelsrester och andra miljögifter till hav, sjöar och vattendrag. Bidraget ska även bidra till en ökad kunskapsuppbyggnad kring avancerad rening.

Relaterade artiklar