2016.10.06

”Högre kvoter vore ett svek mot hela förvaltningsplanen”

EU-ministrarnas beslut om torskkvoter handlar om fiskets framtid

Den 10 oktober träffas Europas fiskeministrar i Luxemburg för att bestämma hur mycket som får fiskas upp ur Östersjön nästa år. Deras viktigaste beslut gäller Östersjöns torskbestånd – och i synnerhet det västra beståndet.

Text och foto: Henrik Hamrén

– Det västra beståndet är i katastrofalt dåligt skick, säger Gustaf Almqvist, forskare och fiskepolitisk expert vid Baltic Eye.

De senaste årens vetenskapliga data talar sitt tydliga språk. Rekryteringen i det västra beståndet är historiskt låg. Samtidigt underskrider mängden lekmogen torsk med råge de vetenskapligt satta miniminivåerna, vilket gör att beståndet kan få svårt att producera nya och friska generationer.

Därför är det väldigt viktigt att EU-ministrarna nu följer de vetenskapliga råden från Internationella havsforskningsrådet (ICES), menar Gustaf Almqvist

– Att i det här läget tillåta fortsatt fiske på ohållbara nivåer vore helt oansvarigt, säger han.

Skulden för den negativa utvecklingen av det västra beståndet ligger till stor del på EU:s fiskeministrar. De senaste åren har de gått emot ICES rekommendationer och satt alldeles för höga kvoter för torskfisket.

I fjol sattes fångstkvoten mer än dubbelt så hög som ICES rekommendationen (se figur nedan) – trots kraftfulla varningar från forskarsamhället och många miljöorganisationer.

väbe 2013-2017För det västra torskbeståndet har EU-ministrarna de senaste två åren beslutat om kvoter (Agreed TAC) som ligger långt över de vetenskapliga råden (ICES Advice). Hur mycket torsk som landades (Landings) under 2016 vet vi först efter årets slut.

Inför 2017 föreslår ICES en kvot på 917 ton torsk för det västra beståndet, vilket är en kraftig minskning jämfört med förra året (5 385 ton). Med ett så pass lågt fisketryck beräknar ICES att lekbiomassan (den del av fiskbeståndet som uppnått könsmognad) kan öka med 40 procent under 2017.

Gustaf Almqvist påpekar att det dock är långt ifrån säkert att ministerrådet följer rekommendationen.

– Den danska regeringen har tydligt signalerat att de kommer att försöka driva igenom en mer blygsam minskning av fiskekvoten för det västra beståndet. Skälet är att de till värna den inhemska fiskeindustrin, säger han.

Enligt Gustaf Almqvist är det just den sortens kortsiktiga perspektiv som har lett till dagens negativa situation och gjort att det nu krävs drastiska nödåtgärder för att säkra beståndet.

– I nuläget handlar det om att säkra framtidens fiske. Dessutom har EU-kommissionen tidigare i år aviserat att det finns finansiella medel för att kompensera de fiskare som drabbas av kraftigt sänkta kvoter.

Det är inte bara det västra torskbeståndet som är i fara. Även Östersjöns östra bestånd kan vara i fara, säger Gustaf Almqvist

– De senaste åren har det östra beståndet uppvisat en väldigt oroande storleksfördelning. Majoriteten av fiskarna är väldigt små och har börjat yngla av sig tidigare än vanligt, när de bara är ett par decimeter långa, vilket är extremt litet för att vara torsk.

ösbes2013-17Beslutade kvoter (Agreed TAC), vetenskapliga råd (ICES Advice) och mängd landad torsk (Landings) i det ösra torskbeståndet under de senaste åren.    

Gustaf Almqvist har följt debatten om kvoterna under det senaste året och kan konstatera att det inte har varit lika mycket diskussion kring det östra beståndet i år.

– Förhoppningsvis är det en indikation på att EU-ministrarna är ganska ense om att de ska efterleva ICES råd den här gången, säger han

Utgången av måndagens ministermöte blir även ett kvitto på hur EU:s Gemensamma fiskeripolitik (CFP) och den nya förvaltningsplanen för fisket i Östersjön fungerar i praktiken.

Förvaltningsplanen trädde i kraft i våras och innehåller bland annat krav på en mer ekosystembaserad förvaltning samt att fiskebestånden ”återställs till och bevaras” på hållbara nivåer.

– Detta är första gången som den nya planen testas skarpt. Därför är det extra viktigt att man verkligen följer de vetenskapliga rekommendationerna. Ett ministerbeslut som återigen resulterar i högre kvoter vore ett svek mot hela förvaltningsplanen och mot den breda politiska överenskommelse som träffades i somras, efter år av intensiva förhandlingar, säger Gustaf Almqvist. 

Gustaf Almqvist

Marinekolog & Omvärldsanalytiker
gustaf.almqvist@su.se

Henrik Hamrén

Henrik Hamrén

Vetenskapsjournalist
henrik.hamren@su.se

Relaterade artiklar