2019.05.29

”Den här gången måste politikerna följa vetenskapen”

2019.05.29

Forskare: Flytta skarpsillsfisket norrut så torsken får mer mat

Havsforskningsrådet Ices vill att fisket på det östra torskbeståndet stoppas nästa år. Ett bra beslut, tycker Östersjöcentrums fiskeforskare Henrik Svedäng. Men även fisket på sill och skarpsill måste minska om torsken ska kunna återhämta sig.

Text: Henrik Hamrén

– Orsakssambanden bakom torskens kris är fortfarande delvis oklara. Men en sak vi vet är att torsken svälter. Därför är det viktigt att även minska fisket på sill och skarpsill, som är Östersjötorskens viktigaste bytesfiskar, säger Henrik Svedäng.

Läget för torskbeståndet i sydöstra Östersjön har försämrats kraftigt under de senaste åren. Torskarna är små, smala och i dålig kondition. Dessutom är i stort sett alla individer i samma storlek, kring 30 centimeter, vilket skapar en skev sammansättning och konkurrens om föda inom beståndet.

Det kritiska läget för torsken gjorde dock att Ices på onsdagen rekommenderade fiskestopp för det östra torskbeståndet under hela 2020.

– Ett bra beslut även om det borde ha kommit för flera år sedan och som beslutsfattarna också följer. Beståndet är lågproduktivt och fortsatt fiske kommer att leda till att beståndet fortsätter att minska, säger Henrik Svedäng.

Överfiske, matbrist och sälparasiter

Enligt Ices beräkningar mår beståndet numera så dåligt att torskarnas naturliga dödlighet är större än fiskedödligheten.

Överfiske av den delen av beståndet som växer bäst, matbrist, sälparasiter, allt för selektivt fiske och syrebrist till följd av övergödning pekas ut som de huvudsakliga orsakerna. Men det är ännu inte helt klarlagt vilka faktorer som har störst betydelse. 

Nu återstår det att se om EU:s fiskeministrar följer de vetenskapliga råden när de träffas efter sommaren för att besluta om nästa års fångstkvoter.

– De senaste åren har ministrarna satt kvoterna högre än rekommendationerna, vilket såklart har bidragit till att beståndet har försämrats ännu mer, säger Henrik Svedäng.

Det blir svårt för torsken att återhämta sig

Till saken hör att torskfisket inte har lyckats fylla sina kvoter de senaste nio åren. I fjol rekommenderade Ices en fångstkvot för det östra torskbeståndet på 16 000 ton. Ministrarna höjde den 29 000 ton. Hittills i år har bara en bråkdel av den mängden fångats.

– Det kommer att bli svårt för torsken att återhämta sig. Och det kommer att ta tid. Men om beståndet överhuvudtaget ska ha en chans måste ministerrådet följa de vetenskapliga råden till punkt och pricka, säger Henrik Svedäng.

Flytta skarpsillsfisket norrut

Ices rekommenderar även en 25-procentig minskning av skarpsillsfisket i Östersjön. Enligt Henrik Svedäng borde uttaget eventuellt minskas ännu mer för att det ska blir mer mat över till torsken.

– Det är också viktigt att flytta skarpsillsfisket till norra Östersjön där beståndet av skarpsill är mycket större än i södra Östersjön där torsken i dag finns, säger han.

Sillbeståndet i västra Östersjön (inklusive Skagerrak och Kattegatt) bedöms som överfiskat och på kraftig nedgång, vilket gör att Ices rekommenderar nollkvot även där. Årets fångstkvot ligger på omkring 38 000 ton. Samtidigt rekommenderas en något högre fångstkvot, 12% högre jämfört med i fjol, för sill i centrala Östersjön (strax under 170 000 ton).

– Det är viktigt att detta bestånd inte också överfiskas. Beståndet bidrar dessutom som föda till torsken i södra Östersjön, säger Henrik Svedäng.

Henrik Svedäng

Marinekolog
henrik.svedang@su.se