2018.03.06

"Man har tagit bort allt det gemensamma i den gemensamma fiskelagstiftningen"

2018.03.06

Svenska EU-parlamentariker: Riv upp förslaget om tekniska åtgärder för fisket

Flera europaparlamentariker, varav tre svenska, har skickat ett gemensamt brev till EU:s fiskerikommissionär Karmenu Vella, i vilket de kräver att han drar tillbaka hela förslaget om tekniska åtgärder inom fisket.

Text och foto: Henrik Hamrén

Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen kommer inom kort att inleda förhandlingar om vilka regler som ska gälla för EU:s fiske. Utgångspunkten är det lagförslag om nya så kallade tekniska åtgärder, som parlamentet godkände i januari.

Lagom till dessa förhandlingar har sju parlamentariker från fyra stora partigrupper i parlamentet –  Liberalerna (ALDE), De konservativa och kristdemokraterna (EPP), Socialdemokraterna (S&D) och De gröna (Greens) – skickat ett gemensamt brev direkt till EU-kommissionären för miljö-, havs- och fiskefrågor, Karmenu Vella, med stark kritik mot förslaget. De skriver bland annat att "som situationen står i dag, om du vill skydda den gemensamma fiskeripolitiken, är den enda möjliga vägen framåt att dra tillbaka förslaget och återgå till ritbordet”.

Bland undertecknarna finns de svenska parlamentarikerna Linnea Engström (MP), Christofer Fjellner (M) och Jytte Guteland (S).

– I det senaste lagförslaget har man tagit bort allt det gemensamma i den gemensamma fiskelagstiftningen, säger Linnea Engström, som tillhör partigruppen De Gröna och även är vice ordförande i parlamentets fiskeriutskott.

Vi måste ha vissa gemensamma grundregler för hur fisket ska bedrivas

I grunden är hon och de övriga undertecknarna positiva till nya regler och ställer sig bakom kommissionens ursprungliga förslag. Men de tycker att parlamentets nya förslag är allt för urvattnat, och pekar bland annat på att gemensamma mål för att till exempel minska oavsiktliga fångster och  fiskets inverkan på känsliga arter och ekosystem har ersatts med ”ordalydelser som i praktiken inte betyder någonting”.

– Om vi ska nå målet med ett hållbart och lönsamt fiske i EU:s vatten måste vi ha vissa gemensamma grundregler för hur fisket ska bedrivas, annars kommer enskilda aktörer alltid att smita undan, säger Linnea Engström.

Enskilda personer kan bli enromt inflytelserika i beslutsprocessen

Reglerna för bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem, ofta kallade ”tekniska åtgärder”, är ett omfattande och helt centralt regelverk för det europeiska fisket. Just storleken och komplexiteten utgör ett problem i den demokratiska beslutsprocessen, menar Linnea Engström.

– När frågorna som ska beslutas är så komplicerade att bara en handfull personer begriper vad de handlar om öppnar det för att enskilda personer kan bli enormt inflytelserika i beslutsprocessen, säger hon.

I fallet med de tekniska åtgärderna är det precis vad som hände, menar hon, och hänvisar till att en av de stora partigrupperna gick med på omfattande ändringar i förslaget baserat på att de litade på sin skuggföredragande* i förhandlingarna och gick på dennes linje.

Dagens regelverk för tekniska åtgärder innehåller mer än 30 olika regleringar, och uppfattas generellt som allt för detaljerat och komplext. Att regleringen nu förnyas är framför allt ett viktigt led i att få reglerna mer anpassade till en regionalisering av det europeiska fisket.

Mindre byråkratiskt krångel för yrkesfiskarna

Linnea Engström säger att hon och de andra parlamentarikerna bakom brevet inte motsätter sig att fiskepolitiken regionaliseras och kommer närmare dem som berörs av den.

– Vi är positiva till att det blir mindre byråkratiskt krångel för yrkesfiskarna, säger hon.

– Men det motsäger inte att vi ändå måste ha vissa gemensamma regler, mål och delmål som gäller lika för alla.

* En skuggföredragande (ofta kallad skuggrapportör) utses av sin partigrupp i Europaparlamentet och bevakar exempelvis förhandlingarna om ett kommande lagförslag för gruppens räkning. 

Relaterade artiklar