2017.09.26

"Lyssna på vetenskapen"

2017.09.26

Forskarnas budskap till fiskeministrarna: ”Lyssna på vetenskapen”

I ett brev till alla EU:s fiskeministrar uppmanar Östersjöcentrum att följa vetenskapens råd för hållbara fångstkvoter i Östersjön nästa år.

Snart är det dags för EU att förhandla om kvoterna för fisket i Östersjön igen. Det är ländernas ansvariga ministrar som årligen träffas för att köpslå om havets guld, fiskerättigheterna. Denna ordning har hittills resulterat i överfiske på framför allt torsk, liksom att man länge ignorerat att på allvar ta itu med fisket på den allvarligt hotade ålen.

Stora pengar och forskarresurser läggs varje år av länderna själva för att ta reda på hur mycket fisk som finns och hur stor andel som det är rimligt att fånga. Men i slutänden ignoreras ändå de vetenskapliga råden från alla dessa forskare allt för ofta. Viljan att säkra kortsiktiga ekonomiska intressen går före när vissa ministrar prioriterar att kunna återvända hem med glädjande besked till sina hårt prövade yrkesfiskare.

Detta ansvarslösa agerande har nu resulterat i att flera viktiga fiskbestånd i Östersjön är svårt överfiskade, i synnerhet torsken. Lönsamheten i torskfisket är dessutom usel och bristen på rovfisk påverkar hela ekosystemet på ett negativt sätt.

Den ohållbara hanteringen av vår gemensamma fiskeresurs måste upphöra. Därför skickar vi på Stockholms universitets Östersjöcentrum nu ett brev till alla EU-ministrar som ska delta i årets fiskekvotförhandling den 9–10 oktober. I brevet uppmanar vi ministrarna att denna gång lyssna på vetenskapen – och följa de vetenskapliga råden!

Nedan följer en summering av Östersjöcentrums brev till ministrarna: 

Bästa minister,

Vi på Stockholms universitets Östersjöcentrum är övertygade om att det enda sättet att säkerställa en långsiktigt hållbar och lönsam fiskeindustri i Östersjön är att tillämpa ett ekosystembaserat tillvägagångssätt för fiskeriförvaltningen och att skydda fiskbestånden från att bli överutnyttjade. Ett sådant tillvägagångssätt behöver en förvaltning som utgår från naturresursen och därefter anpassar fiskeansträngningen efter hur mycket ekosystemet kan leverera.

Under alltför många år har dessvärre gränserna för ett hållbart nyttjande inte respekterats, och inte heller har den vetenskapliga rådgivningen följts när kvoterna satts. Följaktligen befinner sig de ekologiskt och ekonomiskt viktiga torskbestånden i både östra och västra Östersjön nu i kritiskt skick.

Denna skadliga förvaltning har resulterat i historiskt låga torskfångster i Östersjön, en försvagad ekonomi i fisket och ett ekosystem utan en viktig stor rovfisk.

Vi betonar att den typ av kortsiktigt tänkande som kännetecknat besluten om fiske i Östersjön de senaste åren måste få ett slut - för fiskbeståndens skull, liksom för fiskeriindustrins ekonomi och för Östersjöns ekosystem som helhet.

Östersjöcentrums rekommendationer i korthet: 

  • Överskrid inte ICES rekommenderade fångstgränser för östra torskbeståndet (26 071 ton).
  • Minska de kommersiella fångsterna för västra torskbeståndet till lägsta möjliga nivå, utan att överstiga ICES råd (mellan 1376 och 3541 ton).
  • Följ inte EU-kommissionens förslag om samma fångstnivåer för 2018 som för 2017 för västra torskbeståndet (5597 ton).
  • Följ ICES råd om ett begränsat skarpsillfiske i områdena 25-26.
  • Besluta om ett totalt ålfiskeförbud i Östersjön, såsom föreslagits av Europeiska kommissionen och som förespråkats av ICES.

Gustaf Almqvist

Marinekolog & Omvärldsanalytiker
gustaf.almqvist@su.se

Henrik Svedäng

Marinekolog
henrik.svedang@su.se

Maciej Tomzcak

Maciej Tomczak

Forskare
maciej.tomczak@su.se

Tina Elfwing

Föreståndare på Östersjöcentrum
tina.elfwing@su.se