2016.11.22

Det behövs bättre balans mellan trålfiske och fiske med passiva redskap

Östersjöcentrum har svarat på HaVs betänkande om fördelning av fiskemöjligheter för att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten.

Förslaget som var ute på remiss bygger på ett system med årsvis individuell fördelning av fiskemöjligheter som kan överlåtas under året och som skulle innebära en stor förändring mot hur Sverige idag förvaltar sina fiskerättigheter.

I sitt svar anser Östersjöcentrum att betänkandet tydligare bör vara länkat till den nyss beslutade svenska yrkesfiskestrategin. Mer hänsyn bör tas till målsättningarna i strategin om att ha livskraftiga fiskbestånd, minskad miljöpåverkan från fisket samt att det ska bli mer storväxt fisk i våra hav. 

För att nå dessa målsättningar ser Östersjöcentrum att det behöver bli en bättre balans mellan trålfiske och fiske med passiva redskap i fisket efter torsk i Östersjön. Dagens trålfiske är alltför dominerande och en av anledningarna till torskens negativa utveckling under senare år beträffande både tillväxt och reproduktion. 

Enligt Östersjöcentrum bör det svenska fisket:

  • mer aktivt allokera nationella fiskemöjligheter till olika fiskesegment; samt
  • ha en mer balanserad fördelning mellan trålfiske och fiske med passiva redskap. En fördelningen med 60% trålfiske och 40% fiske med passiva redskap vore en bra målsättning. 

Östersjöcentrum ser betänkandet som ett förstadium till ett regelrätt system för överlåtbar fiskenyttjanderätt och manar till försiktighet kring att införa ett sådant system, eftersom det riskerar att cementera det redan dominerande inslaget av trålfångster.

Gustaf Almqvist

Marinekolog & Omvärldsanalytiker
gustaf.almqvist@su.se

Relaterade artiklar