2020.07.09

”Torsken verkar få i sig tillräckligt med protein”

2020.07.09

Ny studie: Torsken svälter inte – den äter mer än vanligt

Östersjötorsken må vara liten, smal och i dålig kondition. Men den svälter inte. En ny studie visar att torskar i det östra beståndet tycks få i sig mer protein än normalt.

Text: Henrik Hamrén, Foto: Carlos Minguell/OCEANA

– Våra resultat visar att torsken i östra beståndet förmodligen inte svälter, utan att den tvärtom har ökat sitt födointag. Detta motsäger både mina egna och andras tidigare studier, säger Henrik Svedäng, fiskeforskare vid Östersjöcentrum.

studien, som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Marine Science, har Henrik Svedäng och hans kollegor undersökt totalt 100 otoliter (hörselstenar) från torskar fångade mellan 1995 och 2015. Normalt används otoliter för att bestämma torskars ålder. Men med en ny metod, utvecklad av professor Martin Whitehouse vid Naturhistoriska riksmuseet, analyserades istället otoliternas kväve- och proteininnehåll över tid. 

– Kvävehalten speglar proteinhalten i otoliterna. På så sätt kan vi avläsa fiskarnas metabolism under deras livstid och och studera hur proteinintaget har varierat, säger Henrik Svedäng. 

Analyserna visar att torskarnas proteinintag ökade kraftigt, särskilt under perioden 2005-2010. 

– Det tyder på att de har ätit mer föda än normalt, säger Henrik Svedäng. 

På senare år har fiskeforskningen blivit allt mer övertygad om att torskens dåliga tillväxt och försämrade kondition i södra Östersjön hänger ihop med brist på föda. Därför rekommenderar Internationella havsforskningsrådet ICES numera minskat fiske av torskens bytesfisk, sill och skarpsill, i de områden där torsken finns. Även Henrik Svedäng och Östersjöcentrum har förordat minskat sill- och skarpsillsfiske för torskens skull

– Våra resultat motsäger tidigare antaganden om att torskens dåliga tillväxt och kondition är relaterade till ett lägre födointag, säger Henrik Svedäng. 

Så torsken i det östra beståndet svälter alltså inte?

– Nej, det verkar inte så. I alla fall verkar den få i sig tillräckligt med protein, säger Henrik Svedäng.

Varför är tillväxten och konditionen då så dålig?

– Det vet vi inte säkert. Men om torsken får i sig tillräcklig mängd föda beror det sannolikt på någon annan brist som har med födans kvalitet att göra. 

Att det är något fel på den bytesfisk som torsken äter?

– Det finns studier som visar att torsken verkar föredra sill framför skarpsill. Samtidigt äter torsken mer skarpsill nu än för 30 år sedan. Under samma period har sillens förekomst minskat och torsken har börjat må sämre. Kanske är det så att sillen innehåller något som torsken behöver och som inte finns i skarpsillen. 

En annan delförklaring kan vara att kvaliteten på sillen har försämrats. Sedan några år brottas även sillbestånden i Östersjön med försämrad tillväxt och kondition – vilket i sin tur kan ha med övergödningen och klimatförändringen att göra.

– Östersjön blir bevisligen varmare. Man kan misstänka att det kanske finns en koppling mellan övergödning, stigande vattentemperatur och ökande cyanobakterieblomningar som tar över mycket av produktionen av kiselalger i Östersjön, säger Henrik Svedäng. 

Kiselalger innehåller en rad viktiga fettsyror. Om produktionen av dessa går ned skapas en brist som fortplantas uppåt i näringskedjan, från djurplankton och vidare till sill och torsk.

– Under torskboomen i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet var det en jättehög produktion av kiselalger i Östersjön, säger Henrik Svedäng.  

– Men detta är bara kvalificerade spekulationer som måste undersökas närmare. 

Henrik Svedäng

Marinekolog
henrik.svedang@su.se