2020.12.17

”Opåverkade områden blir mer och mer ovanliga längs kusten”

2020.12.17

Oklarheter kring stärkt skydd i ny utredning

I veckan presenterades strandskyddsutredningen med förslag för att underlätta strandnära exploatering i glesbygd. Ur ett Östersjöperspektiv välkomnas ambitionen om stärkt skydd av grunda mjukbottnar men det är oklart om det nya lagförslaget är tillräckligt för att uppfylla det syftet.

Text: Isabell Stenson Foto: Bluejava/Mostphotos.com

Utredningen presenterar en rad lagförändringar för att underlätta strandnära bebyggelse i områden med liten befolkning och låg exploateringsgrad. I områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på mark för bebyggelse är stor samt vattenområden av särskild betydelse för djur- och växtlivet föreslår utredningen istället att tillämpningen ska vara särskilt restriktiv. Därtill föreslår utredningen ökade resurser för tillsynsvägledning och utbildningsinsatser för mer och effektivare tillsyn. 

Stärkt skydd för grunda mjukbottnar föreslås

En miljö som pekas ut som betydelsefull och i behov av ett stärkt skydd är grunda mjukbottnar i exploaterade områden. Det är också miljöer som forskare lyfter fram som särskilt viktiga för den biologiska mångfalden i havet

 – Grunda mjukbottnar är en viktig livsmiljö för väldigt många arter, samtidigt som de är extra känsliga för påverkan från exempelvis bryggor och båttrafik, säger Sofia Wikström, forskare vid Östersjöcentrum. En av de allra viktigaste åtgärderna för att skydda kustlevande arter är att se till att det finns kvar grunda mjukbottnar som är opåverkade av människor. Sådana områden blir mer och mer ovanliga längs hela kusten, speciellt i anslutning till städer.

En striktare tillämpning i dessa områden är välkommet

 – I vår granskning av kommunala strandskyddsdispenser ser vi att en majoritet av besluten, även inom högexploaterade kustområden, beviljas, trots kravet på restriktivitet, säger Anna Christiernsson, docent och biträdande lektor i miljörätt vid juridiska institutionen.

– Det är således av ytterst vikt att denna diskrepans, mellan lagstiftarens intentioner samt Mark- och miljööverdomstolens praxis och kommunalt beslutsfattande, elimineras. 

Det är dock oklart om det förslag som presenterats är tillräckligt för att uppfylla detta syfte.  

 – Förslaget innebär inte att mjukbottnar och andra vattenområden som är av särskild betydelse ges ett absolut skydd. Även i fortsättningen kommer en prövning och avvägning i varje enskilt fall att ske, samtidigt som det slutgiltiga beslutet fattas av en politisk nämnd, säger Anna Christiernsson. 

 – Det framgår inte heller hur hänsyn till kumulativa effekter och landskapsperspektiv ska säkerställas vid dispensprövningarna. 

Viktigt att tillämpa fler skyddsinstrument

Därtill kan de lättnader som föreslås även omfatta kustområden, åtminstone sådana som inte har hög exploateringsgrad. Vid bedömningen av områdets exploateringsgrad ska ett område omkring den plats dispensen avser på en till tre kilometers radie ingå. Det kommer därför att bli än viktigare att tillämpa andra skyddsinstrument. 

 – Inte minst biotopskyddet bör kunna användas i betydligt större utsträckning än idag, även när det gäller vissa undervattensmiljöer i kustområden, säger Anna Christiernsson.

När det gäller förslaget om den striktare tillämpningen kan också den nya bestämmelsens placering ifrågasättas. 

 – Placeringen strider mot strandskyddsreglernas systematik, säger Anna Christiernsson. Det hade passat bättre att placera den nya bestämmelsen i miljöbalkens 7 kapitel, paragraf 26. 

Precis som utredaren nämner är en effektiv tillsyn viktig för att säkerställa efterlevnad av strandskyddet. 

 –  Ökade resurser för tillsynsvägledning och utbildning är därför välkommet, särskilt om detta kan leda till mer egeninitierad, operationell tillsyn, säger Anna Christiernsson. Samtidigt innebär det stora antalet beviljade dispenser att de flesta åtgärder som sker inom strandskyddade områden är lagliga. Särskilt viktigt bör därför vara att ge länsstyrelserna mer resurser för arbetet med granskning av kommunala strandskyddsdispenser. 

Utredningen föreslår att lag- och förordningsändringar ska träda ikraft den 1 januari 2022 och att Naturvårdsverket årligen bör följa upp och utvärdera effekterna av de förändringar som genomförs.

Sofia Wikström

Sofia Wikström

Marinekolog
sofia.wikstrom@su.se

Anna Christiernsson

Miljörättsforskare
anna.christiernsson@juridicum.su.se