2016.06.22

"Ett bra skydd kräver rätt förvaltning"

Läs mer

Så ska Sverige skydda sin undervattensnatur

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) presenterade i måndags sin handlingsplan för marint områdesskydd.

 HaV har tagit fram handlingsplanen på uppdrag av regeringen, baserat på en analys och bedömning av det befintliga nätverket av marina skyddade områden.

Sverige har legat efter med att inrätta skyddade områden i havet, idag är bara 6,6 procent av Sveriges havsområde skyddat mot de 10 procent som är målsättningen. Därför är det glädjande att handlingsplanen visar att det möjligt att nå målet om 10 procents skydd till 2020, om de marina Natura 2000-områden som planeras av länsstyrelserna blir verklighet. Men en viktig förutsättning är bättre kartunderlag och kunskap om utbredningen av arter, livsmiljöer och naturvärden i undervattensmiljön.

– Det är positivt att HaV ser detta behov och prioriterar arbetet med kartläggning av marin miljö, inte bara för arbetet med att skydda natur utan också för att täcka havsplaneringens behov, säger Sofia Wikström, forskare och marinekolog med fokus på skydd och förvaltning av arter och livsmiljöer vid Baltic Eye.

Men för att skyddade områden verkligen ska skydda havsmiljön räcker det inte med yta i procent – de måste också förvaltas på rätt sätt. 

I dagsläget finns inga marina skyddade områden som är helt skyddade från mänskliga aktiviteter. Ett av förslagen är att skapa ett antal större, skyddade, sammanhängande och orörda havsområden för fri utveckling utan mänsklig påverkan.

– Det här är ett viktigt förslag, säger Sofia Wikström. Det ger värdefulla referensområden för hur undervattensnaturen skulle se ut utan fiske, sjöfart och fysisk exploatering och ger utrymme för arter som är känsliga för störning.

En annan nyckelfråga för förvaltningen av skyddade områden är kunskap om ekosystemet och hur det påverkas av oss människor. Vi saknar mycket kunskap om hur exempelvis fiske och båttrafik påverkar undervattensmiljön. Handlingsplanen betonar behovet av bättre uppföljning av hur miljön utvecklas i skyddade områden. Det är ofta dyrt att övervaka undervattensnaturen, men gör vi inte det vet vi inte om områdena verkligen ger det skydd vi vill att de ska göra.

För att handlingsplanen ska kunna genomföras krävs att Sverige agerar starkt i förhandlingar med andra EU-medlemsländer när det gäller områden utanför trålgränsen, där fisket regleras inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken. Det gäller exempelvis det fiskefria området i Kattegatt, där HaV föreslår förlängt och utökat skydd men där Danmark vill öppna för fiske.

Sofia Wikström

Sofia Wikström

Marinekolog
sofia.wikstrom@su.se

Hanna Sjölund

Hanna Sjölund

Omvärldsanalytiker
hanna.sjolund@su.se

Henrik Hamrén

Henrik Hamrén

Vetenskapsjournalist
henrik.hamren@su.se

Relaterade artiklar