Aniika Svanbäck

Annika Svanbäck

| Tel: 070-180 44 61

Jag jobbar med frågor som hur läckaget av näringsämnen från jordbruket kan minskas.

Annika Svanbäck

Jag jobbar med frågor kring jordbrukets påverkan på Östersjön och hur läckaget av näringsämnen från jordbruket kan minskas. Jag är intresserad av hur man kan bedriva ett jordbruk med minimal negativ miljöpåverkan.

I Baltic Eye arbetar jag med näringsbalanser för hela Östersjöns avrinningsområde. Vi kartlägger var det finns överskott av näringsämnen i stallgödsel och handelsgödsel i förhållande till vad som behövs i växtproduktionen samt hur effektivt näringsämnen används inom jordbruket och hur det har förändrats över tid. Vi tittar även närmare på jordbrukets struktur och produktion i de olika länderna i avrinningsområdet, hur länderna arbetar för att minska växtnäringsläckaget och vilka politiska processer som är viktiga i sammanhanget.

Jag är agronom och har doktorerat i markvetenskap. Min nuvarande forskning bygger vidare på mina kunskaper om hur näringsämnen transporteras och hur man kan minska fosforläckage från jordbruksmark. I synnerhet har jag forskat om vilken roll kemiska jordegenskaper, gödsling och markens struktur har för fosforläckaget.

Aniika Svanbäck

Annika Svanbäck

Agronom
annika.svanback@su.se