Michelle McCrackin

| Tel: 08-16 17 78

Min forskning utforskar olika möjligheter att minska utsläppen av näringsämnen.

Michelle McCrackin

I min forskning utforskar och identifierar jag olika möjligheter att minska utsläppen av näringsämnen – främst kväve och fosfor – till Östersjön. Jag fokuserar på utsläppskällor som jordbruk, avlopp och förbränning av fossila bränslen.

Ett sätt att minska kväve- och fosforbelastningen på havet är att använda handels- och stallgödsel mer effektivt i odlingen av grödor. Jag konstruerar ”näringsbudgetar” för att identifiera de områden där det finns ett överskott av näringsämnen, som potentiellt kan läcka till Östersjön.

Jag försöker också förstå hur olika metoder för gödsling och avloppsrening historiskt har byggt upp ett skadligt ”arv” i miljön i form av näringsämnen som har ackumulerats i mark, sjöar och vattendrag. Dessa ”äldre” näringsämnen kan läcka i årtionden och gör det svårare för Östersjön att återhämta sig.

Jag är utbildad akvatisk ekolog och biokemist. Tidigare i livet arbetade jag inom näringslivet, men lämnade den banan för att istället bli forskare, eftersom jag var bekymrad över tillståndet i miljön. Min fascination för kväve och fosfor väcktes när jag insåg att forskare spårar dessa viktiga ämnen i ekosystemet på ungefär samma sätt som revisorer spårar pengar.