2016.10.06

Åtgärdsprogrammen äntligen prövade av regeringen

Nu har regeringen äntligen gett besked om vilka ändringar som måste göras i åtgärdsprogrammen för EU:s ramdirektiv för vatten.

Text: Gun Rudquist

Åtgärdsprogrammen är försenade och det är hög tid att genomföra dem. Regeringens prövning innebär i praktiken att inga nya krav kommer att ställas på jordbruket utan en rad frivilliga åtgärder kommer att erbjudas inom ramen för landsbygdsprogrammet.

– Detta ställer stora krav på jordbruket att lantbrukarna går in i landsbygdsprogrammet och genomför åtgärderna som de då får betalt för. Flera av åtgärderna behöver genomföras i stor omfattning, säger Annika Svanbäck, forskare vid Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. 

Forskning vid bland annat Baltic Eye på Stockholms universitets Östersjöcentrum visar på behovet av fortsatta åtgärder på land för att minska växtnäringsförlusterna till Östersjön. Utan kraftfulla åtgärder i alla länder runt Östersjön klarar vi inte målen om ett friskt hav; vare sig det är ramdirektivets mål, de svenska miljökvalitetsmålen eller FN:s hållbarhetsmål.

Jordbruk och avlopp är två nyckelsektorer för att åtgärda övergödningsfrågan. Jordbruk i avrinningsområdet bidrar med en stor andel av den kväve och fosfor som når havet. Den totala tillförseln av näringsämnen till Östersjön har minskat sedan 1980-talet men det finns mer att göra. Man måste öka växtnäringsutnyttjandet genom att bland annat minska de mängder näringsämnen som förs in i jordbrukssystemet genom inköpt foder och handelsgödsel. 

Aniika Svanbäck

Annika Svanbäck

Agronom
annika.svanback@su.se