2016.06.16

handel med stallgödsel bör absolut underlättas och stimuleras

Kretsloppet för näring måste slutas

Jordbrukets näringsämnen kväve och fosfor måste återanvändas i större utsträckning istället för att läcka ut i Östersjön. Det vill både EU och Baltic Eye.

Att få växtnäringsämnen som kväve och fosfor att snurra runt i jordbrukssystemet i mycket högre grad än idag är en av de viktigaste åtgärderna för ett friskare Östersjön. Att öka återcirkuleringen av näringsämnen inom jordbruket är centralt i det som på EU-språk kallas cirkulär ekonomi. Det är ett finare ord för att minska förbrukningen av ändliga resurser och istället återanvända, föra tillbaka och utnyttja resurserna mer optimalt.

Detta ska EU:s miljöministrar diskutera den 20 juni.

Kretsloppstänkande på gång i EU

I december 2015 fattade EU beslut om en handlingsplan för att stimulera övergången från en linjär ekonomi till en cirkulär. Avfallsfrågor är det första området där konkreta åtgärder sker.

I mars 2016 presenterade EU-kommissionen ett förslag på en ny lag rörande handel med gödselprodukter, t ex handels- och stallgödsel. Baltic Eye stödjer lagförslaget i sitt remissvar, och anser att det skulle bidra till att öka cirkulationen av näringsämnen och minska tillförseln av nya kväve- och fosforkällor – två viktiga delar i att åtgärda Östersjöns problem med övergödning.

Stallgödsel är en nyckelfråga

Ett viktigt syfte med lagförslaget är att öka handeln med särskilt stallgödsel.

– Det produceras enorma mängder stallgödsel i Östersjöregionen varje år. Om vi utnyttjade den näringen mer effektivt skulle användandet av handelsgödsel kunna minska, säger Baltic Eye-forskaren Annika Svanbäck. Så handel med stallgödsel bör absolut underlättas och stimuleras.

Ett stort problem är att det i många regioner finns för mycket stallgödsel i förhållande till tillgänglig åker att sprida den på i. Dessvärre är trenden dessutom att koncentrationen av djur snarare ökar än minskar. Stallgödsel är tungt och dyrt att transportera. För gårdar med växtodling är det därför ofta både enklare och billigare att köpa handelsgödsel istället för att använda stallgödsel.

Det innebär att det finns nästan dubbelt så mycket näringsämnen i handelsgödsel och stallgödsel jämfört med vad som behövs för grödorna. Överskottet övergöder sjöar och hav.

– I dag omfattas stallgödsel inte av EU:s gemensamma lagstiftning för handel med gödsel, berättar Annika Svanbäck. Men om det finns regler även för försäljning av organiska gödselmedel underlättas handeln med sådana produkter. Förhoppningen är att problemen med för mycket stallgödsel i vissa regioner därmed kan åtgärdas och en bättre balans uppnås.

Baltic Eye håller tummarna

Baltic Eye på Stockholms universitets Östersjöcentrum uppmanade i sitt remissvar den svenska regeringen att verka för att lagen rörande handel med gödselprodukter kommer till stånd. Den uppmaningen står fast inför miljöministermötet i den 20 juni, då cirkulär ekonomi är på dagordningen.

Aniika Svanbäck

Annika Svanbäck

Agronom
annika.svanback@su.se

gun4

Gun Rudquist

Policychef
gun.rudquist@su.se

Relaterade artiklar