2016.10.06

Policy briefs om övergödning

Återvinning av stallgödsel och internbelastning

Två nya policy briefs: Näringsflöden i jordbruket och internbelastning

Baltic Eye har tagit fram två policy briefs inom övergödningsområdet.

En av övergödningsproblematikens mest diskuterade frågor just nu är hur åtgärder för att minska flödena av fosfor från bottensedimenten i Östersjön ska vägas mot insatser som leder till att minska det faktiska tillflödet till havet av fosfor från jordbruk och avlopp.

Internbelastning av fosfor

För att ge beslutsfattare vetenskapligt underlag har Baltic Eyes forskare tagit fram en policy brief som förklarar varför internbelastningen är ett resultat av gamla synder och varför åtgärderna måste fokusera på att minska tillflödena från land. Policy briefen fokuserar på jordbrukssektorn.

Effektivare växtnäringsutnyttjande

Jordbruket står för en stor del av växtnäringsläckaget till Östersjön. Baltic Eyes forskning visar att enbart ungefär hälften av näringen i handels- respektive stallgödsel omvandlas till skördade grödor. Växtnäringsutnyttjandet måste bli bättre.

Båda dokumenten kommer att översättas till svenska men finns redan nu på engelska. Länkar till texterna hittas i slutet av den här artikeln. 

Aniika Svanbäck

Annika Svanbäck

Agronom
annika.svanback@su.se

Michelle McCrackin

Limnolog
michelle.mccrackin@su.se

gun4

Gun Rudquist

Policychef
gun.rudquist@su.se

Relaterade artiklar